Nysa Łużycka powyżej Żarek Wielkich (punkt graniczny) - 75,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 75,0 km  pow. Żarek Wielkich,(punkt graniczny)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 11 0,5 10,9 22,1 22,1 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 11 2 22,18 87,5 87,5 IV
3 Odczyn   11 6,5 7,2 7,6 6,5-7,6 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 11 8,7 10,57 12,9 8,7 I
5 BZT5 mg O2/l 11 1,8 4,374 11 11 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 11 1,9 4,056 10,4 10,4 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 11 5,6 26,365 49 49 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 11 4,1 5,935 8,19 8,19 II
9 Amoniak mg NH4/l 11 0,129 0,652 1,7 1,7 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 11 0,99 1,453 2,31 2,31 IV
11 Azotany mg NO3/l 11 1,77 10,344 15,661 15,661 III
12 Azotyny mg NO2/l 11 0,023 0,068 0,112 0,112 III
13 Azot ogólny mg N/l 11 1,59 3,812 5,88 5,88 III
14 Fosforany mg PO4/l 11 0,04 0,131 0,3 0,3 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 11 0,06 0,241 0,93 0,93 IV
16 Przew. elektrol. uS/cm 11 244 367 475 475 I
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 11 26,3 53,2 66,7 26,3 III
18 Siarczany mg SO4/l 11 42,6 72,877 87 87 I
19 Chlorki mg Cl/l 11 17,3 28,05 36,3 36,3 I
20 Wapń mg Ca/l 11 22,4 34,173 39,9 39,9 I
21 Magnez mg Mg/l 11 4,3 7,85 13,1 13,1 I
22 Cynk mg Zn/l 11 0,02 0,0337 0,0625 0,0625 I
23 Glin mg Al/l 4 0,1 0,335 0,964 0,964 V
24 Kadm mg Cd/l 10 0,0001 0,00026 0,0004 0,0004 I
25 Mangan mg Mn/l 11 0,06 0,1318 0,33 0,33 III
26 Miedź mg Cu/l 11 0,003 0,0059 0,0149 0,0149 I
27 Ołów mg Pb/l 11 0,0004 0,002 0,0025 0,0025 I
28 Żelazo mg Fe/l 11 0,16 0,4836 0,78 0,78 III
29 Fenole lotne mg/l 4 0,001 0,002 0,0044 0,0044 II
30 Ind.sap. fitopl.   4 1,87 1,95 2,03 2,03 III
31 Chlorofil "a" ug/l 8 0,6 15,85 79,6 79,6 IV
32 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 500 8800 70000 70000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.