Nysa Łużycka powyżej Forst - 55,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 55,0 km  pow. Forst
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,5 10,9 23,8 20,8 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 2,8 17,63 64,5 53,21 IV
3 Odczyn   12 6,3 7,4 8,8 6,7-8,2 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 9,5 11,056 12,6 9,662 I
5 BZT5 mg O2/l 12 2,17 4,105 9,38 8,311 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 1,9 3,801 8,5 6,88 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 9 24,903 41,93 40,348 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 2,24 5,434 9,01 8,664 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,103 0,61 1,6 1,508 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,98 1,481 2,61 2,399 IV
11 Azotany mg NO3/l 12 0,619 10,138 14,643 14,404 II
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,016 0,055 0,118 0,104 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 1,41 3,631 5,85 5,693 III
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,04 0,102 0,18 0,18 I
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,05 0,178 0,93 0,601 III
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 247 362 477 449 I
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 31,6 52 68,1 36,9 III
18 Siarczany mg SO4/l 12 41,7 71,346 85,3 84,922 I
19 Chlorki mg Cl/l 12 17 27,783 38,4 38,346 I
20 Wapń mg Ca/l 12 21,5 33,563 41,2 40,012 I
21 Magnez mg Mg/l 12 4,5 8,55 10,9 10,738 I
22 Cynk mg Zn/l 12 0,0184 0,0398 0,095 0,707 I
23 Glin mg Al/l 4 0,1 0,172 0,236 0,236 III
24 Kadm mg Cd/l 12 nw 0,0002 0,0004 0,0004 I
25 Mangan mg Mn/l 12 0,06 0,135 0,32 0,2444 III
26 Miedź mg Cu/l 12 0,003 0,0053 0,009 0,0087 I
27 Ołów mg Pb/l 12 0,0003 0,0023 0,008 0,005 I
28 Żelazo mg Fe/l 12 0,38 0,7525 3,4 1,8988 IV
29 Fenole lotne mg/l 5 nw 0,0016 0,0033 0,0033 II
30 Ind.sap. fitopl.   5 1,87 1,964 2,03 2,03 III
31 Chlorofil "a" ug/l 8 0,8 30,425 168,3 168,3 V
32 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 3166,7 24000 12282 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.