Nysa Łużycka poniżej Forst (m. Janiszowice) - 45,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 45,0 km  pon. Forst, (m. Janiszowice)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 11 0,7 11,6 23,3 23,3 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 11 3 18,08 65,5 65,5 IV
3 Odczyn   11 7,1 7,5 8,7 7,1-8,7 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 11 8,4 10,739 12,7 8,4 I
5 BZT5 mg O2/l 11 1,91 4,221 10,8 10,8 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 11 1,9 3,966 8 8 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 11 11,3 24,845 42,29 42,29 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 11 4,31 6,162 8,99 8,99 II
9 Amoniak mg NH4/l 11 0,09 0,554 1,6 1,6 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 11 1,15 1,429 1,93 1,93 III
11 Azotany mg NO3/l 11 0,531 9,411 13,095 13,095 II
12 Azotyny mg NO2/l 11 0,016 0,049 0,118 0,118 III
13 Azot ogólny mg N/l 11 1,37 3,566 4,92 4,92 II
14 Fosforany mg PO4/l 11 0,02 0,099 0,16 0,16 I
15 Fosfor ogólny mg P/l 11 0,06 0,192 0,77 0,77 IV
16 Przew. elektrol. uS/cm 11 241 357 480 480 I
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 11 31,9 56,8 84,8 31,9 III
18 Siarczany mg SO4/l 11 43,5 70,568 83,2 83,2 I
19 Chlorki mg Cl/l 11 16,7 26,918 38,5 38,5 I
20 Wapń mg Ca/l 11 21,4 33,87 39,5 39,5 I
21 Magnez mg Mg/l 11 4 8,218 11,9 11,9 I
22 Cynk mg Zn/l 11 0,0159 0,0285 0,05 0,05 I
23 Glin mg Al/l 4 0,122 0,197 0,233 0,233 III
24 Kadm mg Cd/l 11 nw 0,00024 0,0004 0,0004 I
25 Mangan mg Mn/l 11 0,01 0,12 0,34 0,34 III
26 Miedź mg Cu/l 11 0,0026 0,0049 0,0089 0,0089 I
27 Ołów mg Pb/l 11 nw 0,0017 0,0025 0,0025 I
28 Żelazo mg Fe/l 11 0,25 0,7555 3,49 3,49 V
29 Fenole lotne mg/l 4 0,0012 0,0025 0,0062 0,0062 III
30 Ind.sap. fitopl.   4 1,94 1,988 2,09 2,09 III
31 Chlorofil "a" ug/l 8 0,7 21,438 87,5 87,5 IV
32 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 500 2154,5 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.