Nysa Łużycka powyżej Gubina (m. Sękowice) -  22,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 22,0 km  pow. Gubina (m.Sękowice)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 11 0,5 11,8 23,8 23,8 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 11 3,4 16,77 50,5 50,5 IV
3 Odczyn   11 6,7 7,6 8,8 6,7-8,8 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 11 7,4 10,875 12,7 7,4 I
5 BZT5 mg O2/l 11 1,6 4,163 11,02 11,02 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 11 1,5 4,182 8,1 8,1 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 11 9,5 25,329 45,42 45,42 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 11 3,66 5,816 9,15 9,15 II
9 Amoniak mg NH4/l 11 0,077 0,551 1,47 1,47 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 11 0,99 1,455 2,66 2,66 IV
11 Azotany mg NO3/l 11 nw 8,538 13,095 13,095 II
12 Azotyny mg NO2/l 11 0,013 0,075 0,384 0,384 III
13 Azot ogólny mg N/l 11 1,16 3,427 4,92 4,92 II
14 Fosforany mg PO4/l 11 0,02 0,105 0,24 0,24 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 11 0,06 0,228 1,07 1,07 V
16 Przew. elektrol. uS/cm 11 298 381 488 488 I
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 11 42,7 58,1 75,2 42,7 III
18 Siarczany mg SO4/l 11 49,8 72,864 88,4 88,4 I
19 Chlorki mg Cl/l 11 17 28,786 40,7 40,7 I
20 Wapń mg Ca/l 11 27,7 36,701 47,4 47,4 I
21 Magnez mg Mg/l 11 4,3 8,314 15,4 15,4 I
22 Cynk mg Zn/l 11 0,0033 0,0255 0,05 0,05 I
23 Glin mg Al/l 4 0,103 0,179 0,255 0,255 III
24 Kadm mg Cd/l 11 nw 0,00023 0,0004 0,0004 I
25 Mangan mg Mn/l 11 0,03 0,1182 0,36 0,36 III
26 Miedź mg Cu/l 11 0,0026 0,0077 0,041 0,041 III
27 Ołów mg Pb/l 11 nw 0,0018 0,0025 0,0025 I
28 Żelazo mg Fe/l 11 0,16 0,6564 2,45 2,45 V
29 Fenole lotne mg/l 4 0,0015 0,0031 0,0065 0,065 III
30 Ind.sap. fitopl.   4 1,93 1,998 2,07 2,07 III
31 Chlorofil "a" ug/l 8 1 31,625 173,5 173,5 V
32 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 500 1754,5 5000 5000 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.