Nysa Łużycka poniżej Gubina - 12,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 12,0 km  pon. Gubina (punkt reper.)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 24 0,1 12 25,5 23,2 II
2 Barwa mg Pt/l 22 15 21 35 32 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 24 2,8 12,23 37,5 30,21 III
4 Odczyn   24 6,9 7,6 8,7 7,1-8,5 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 24 7,8 10,833 13,48 9,122 I
6 BZT5 mg O2/l 24 1,6 4,145 11,87 10,126 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 24 1,6 3,995 8,5 8,278 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 24 12 22,759 45,42 32,802 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 24 3,79 6,063 10,52 9,5 II
10 Amoniak mg NH4/l 24 0,116 0,699 2,47 1,871 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 24 0,75 1,539 2,86 2,358 IV
12 Azotany mg NO3/l 24 nw 7,929 12,3 11,867 II
13 Azotyny mg NO2/l 24 0,013 0,062 0,394 0,104 III
14 Azot ogólny mg N/l 24 1,3 3,278 5,63 4,915 II
15 Fosforany mg PO4/l 24 0,008 0,125 0,4 0,228 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 24 0,04 0,157 0,72 0,374 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 24 301 400 585 475 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 19 182 271 438 438 II
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 24 34,8 63,3 106 41,7 III
20 Siarczany mg SO4/l 24 45,2 76,587 95,9 90,138 I
21 Chlorki mg Cl/l 24 17,1 31,141 47,2 39,516 I
22 Wapń mg Ca/l 24 23,4 40,206 62,6 47,494 I
23 Magnez mg Mg/l 24 3,2 8,676 15,8 11,83 I
24 Fluorki mg F/l 23 0,1 0,17 0,25 0,214 I
25 Arsen mg As/l 4 nw 0,008 0,01 0,01 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,05 0,06 0,08 0,08 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,163 0,5 0,5 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw 0,015 0,02 0,02 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,001 0,0023 0,006 0,006 I
30 Cynk mg Zn/l 24 0,0093 0,0247 0,05 0,05 I
31 Glin mg Al/l 4 0,132 0,208 0,321 0,321 III
32 Kadm mg Cd/l 24 0,0001 0,00026 0,0004 0,0004 I
33 Mangan mg Mn/l 24 0,01 0,095 0,24 0,183 III
34 Miedź mg Cu/l 24 0,0014 0,0039 0,0125 0,0069 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0022 0,0097 0,021 0,021 III
36 Ołów mg Pb/l 24 nw 0,02 0,0059 0,0025 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw 0,00038 0,001 0,001 II
38 Selen mg Se/l 4 nw 0,008 0,01 0,01 I
39 Żelazo mg Fe/l 24 0,01 0,4429 0,89 0,7904 III
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 I
41 Fenole lotne mg/l 5 0,001 0,0028 0,006 0,006 III
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 0,002 0,002 0,002 0,002 I
44 Wlp. węglow.ar. ug/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,96 2 2,04 2,04 III
47 Chlorofil "a" ug/l 8 1,2 40,838 237,3 237,3 V
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 24 500 2562,5 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.