Nysa Łużycka poniżej Steinbach - 108,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 108,0 km  pon. Steinbach
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,2 10,1 22,5 20,2 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 1,6 23,93 186 104,89 V
3 Odczyn   12 6,1 7,2 7,7 6,3-7,7 II
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,5 10,383 12,4 8,5 I
5 BZT5 mg O2/l 12 2,44 4,525 10,24 9,3 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,5 4,483 8,2 7,768 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 7,8 26,588 41,06 39,462 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 4,64 6,503 10,15 8,724 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,232 0,946 2,94 2,681 IV
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,1 1,79 3,73 3,006 IV
11 Azotany mg NO3/l 12 6,061 12,513 18,404 17,974 III
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,043 0,102 0,217 0,178 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 3,02 4,646 7,36 6,89 III
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,11 0,257 0,78 0,526 III
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,251 0,836 3,31 0,737 IV
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 219 378 604 542 II
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 27,5 56,9 81,3 30,5 III
18 Siarczany mg SO4/l 12 41,6 68,267 88,5 85,692 I
19 Chlorki mg Cl/l 12 12,2 31,192 62,8 49,948 I
20 Wapń mg Ca/l 12 22 33,543 41,8 40,461 I
21 Magnez mg Mg/l 12 4,7 8,739 15 12,57 I
22 Cynk mg Zn/l 12 0,002 0,0327 0,07 0,0592 I
23 Glin mg Al/l 4 0,095 0,186 0,397 0,397 III
24 Kadm mg Cd/l 12 0,0001 0,00025 0,0004 0,0004 I
25 Mangan mg Mn/l 12 0,05 0,1 0,24 0,2022 III
26 Miedź mg Cu/l 12 0,0013 0,0066 0,0141 0,0124 I
27 Ołów mg Pb/l 12 0,0013 0,026 0,007 0,0046 I
28 Żelazo mg Fe/l 11 0,18 0,4236 1,4 1,4 IV
29 Fenole lotne mg/l 4 0,0016 0,0025 0,0041 0,0041 II
30 Ind.sap. fitopl.   4 1,89 1,983 2,04 2,04 III
31 Chlorofil "a" ug/l 8 1,04 8,225 19,6 19,6 II
32 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 24143,3 240000 123360 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.