Nysa Łużycka, ujście do Odry (m. Kosarzyn) - 1,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 1,0 km  uj. do Odry, (m. Kosarzyn)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 11 0,3 12,1 25,9 25,9 III
2 Zawiesina ogólna mg/l 11 5 14,09 47,5 47,5 III
3 Odczyn   11 7,1 7,7 8,8 7,1-8,8 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 11 9,3 11,36 14,22 9,3 I
5 BZT5 mg O2/l 11 2,2 4,255 10,2 10,2 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 11 1,3 4,115 10,6 10,6 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 11 14,7 25,682 47,7 47,7 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 11 4,3 6,092 8,05 8,05 II
9 Amoniak mg NH4/l 11 0,09 0,572 1,8 1,8 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 11 0,67 1,47 2,62 2,62 IV
11 Azotany mg NO3/l 11 nw 7,665 12,21 12,21 II
12 Azotyny mg NO2/l 11 0,01 0,041 0,102 0,102 III
13 Azot ogólny mg N/l 11 1,83 3,214 4,53 4,53 II
14 Fosforany mg PO4/l 11 0,007 0,125 0,28 0,28 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 11 0,06 0,232 0,87 0,87 IV
16 Przew. elektrol. uS/cm 11 298 392 584 584 II
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 11 37 66,7 81 37 III
18 Siarczany mg SO4/l 11 45,6 74,977 93,6 93,6 I
19 Chlorki mg Cl/l 11 17 30,473 47 47 I
20 Wapń mg Ca/l 11 24,1 38,415 50,9 50,9 II
21 Magnez mg Mg/l 11 4,1 8,282 14 14 I
22 Cynk mg Zn/l 11 0,0131 0,0354 0,145 0,145 I
23 Glin mg Al/l 4 0,147 0,269 0,394 0,394 III
24 Kadm mg Cd/l 11 0,00025 0,00028 0,0004 0,0004 I
25 Mangan mg Mn/l 11 0,04 0,1009 0,26 0,26 III
26 Miedź mg Cu/l 11 0,0021 0,0045 0,012 0,012 I
27 Ołów mg Pb/l 11 0,0004 0,002 0,0025 0,0025 I
28 Żelazo mg Fe/l 11 0,19 0,5355 0,75 0,75 III
29 Fenole lotne mg/l 4 0,0009 0,0025 0,006 0,006 III
30 Ind.sap. fitopl.   4 1,93 1,988 2,09 2,09 III
31 Chlorofil "a" ug/l 8 1 60,775 361,9 361,9 V
32 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 500 2027,3 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.