Noteć powyżej Drezdenka - 38,0 km
NOTEĆ 38,0 km  pow. Drezdenka
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 11 0,7 12,5 22,6 22,6 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 11 3 8,82 19 19 II
3 Odczyn   11 7,6 7,9 8,2 7,6-8,2 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 11 7,8 10,326 12,45 7,8 I
5 BZT5 mg O2/l 11 0,9 2,682 6 6 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 11 4,5 6,382 9,8 9,8 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 11 16 28,391 44 44 IV
8 Amoniak mg NH4/l 11 0,021 0,091 0,237 0,237 I
9 Azot Kjeldahla mg N/l 11 0,32 0,716 1,58 1,58 III
10 Azotany mg NO3/l 11 0,09 1,985 4,03 4,03 I
11 Azotyny mg NO2/l 11 0,02 0,05 0,079 0,079 II
12 Azot ogólny mg N/l 11 0,83 1,18 2,51 2,51 II
13 Fosforany mg PO4/l 11 0,085 0,171 0,288 0,288 II
14 Fosfor ogólny mg P/l 11 0,084 0,151 0,2 0,2 I
15 Przew. elektrol. uS/cm 11 422 491 547 547 II
16 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 11 152 175,1 194 152 II
17 Ind.sap. fitopl.   4 1,81 1,99 2,15 2,15 III
18 Chlorofil "a" ug/l 8 2,6 30,863 98,6 98,6 IV
19 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 130 3327,3 23000 23000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.