Noteć w miejscowości Trzebicz - 27,3 km
NOTEĆ 27,3 km m. Trzebicz
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,6 11,4 22,3 21,9 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 9,33 21 17,76 II
3 Odczyn   12 7,5 7,8 8,1 7,6-8,1 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,5 10,399 12,35 7,716 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,2 2,8 7 6,406 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,6 6,692 10 9,352 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 15,4 28,275 45 40,95 IV
8 Amoniak mg NH4/l 12 0,021 0,105 0,279 0,251 I
9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,37 0,772 1,83 1,339 III
10 Azotany mg NO3/l 12 0,09 1,918 3,45 3,261 I
11 Azotyny mg NO2/l 12 0,07 0,053 0,112 0,093 II
12 Azot ogólny mg N/l 12 0,77 1,224 2,63 2,025 I
13 Fosforany mg PO4/l 12 0,061 0,156 0,233 0,232 II
14 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,128 0,158 0,218 0,206 II
15 Przew. elektrol. uS/cm 12 430 489 548 533 II
16 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 160 177,3 188 162,2 II
17 Ind.sap. fitopl.   4 1,93 2,033 2,15 2,15 III
18 Chlorofil "a" ug/l 8 2,9 33,425 98,1 98,1 IV
19 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 62 2037 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.