Noteć w miejscowości Santok - 0,5 km
NOTEĆ 0,5 km  uj.do Warty
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 11 0,4 12,3 23,1 23,1 II
2 Zapach (m.rozc.) Krotność 1 1 1 1 1 I
3 Barwa mg Pt/l 1 30 30 30 30 IV
4 Zawiesina ogólna mg/l 11 3 9,64 25 25 II
5 Odczyn   11 7,7 7,9 8,1 7,7-8,1 I
6 Tlen rozp. mg O2/l 11 7,4 9,927 11,8 7,4 I
7 BZT5 mg O2/l 11 1,1 2,782 5,7 5,7 III
8 ChZT-Mn mg O2/l 11 4,7 7,145 11,7 11,7 III
9 ChZT-Cr mg O2/l 11 18,8 28 45,7 45,7 IV
10 Ogólny węg. org. mg C/l 10 8,7 13,72 21,4 21,4 V
11 Amoniak mg NH4/l 11 0,021 0,078 0,241 0,241 I
12 Azot Kjeldahla mg N/l 11 0,42 0,785 1,58 1,58 III
13 Azotany mg NO3/l 11 0,22 1,922 3,5 3,5 I
14 Azotyny mg NO2/l 11 0,016 0,043 0,072 0,072 II
15 Azot ogólny mg N/l 11 0,77 1,232 2,38 2,38 I
16 Fosforany mg PO4/l 11 0,063 0,189 0,357 0,357 II
17 Fosfor ogólny mg P/l 11 0,091 0,153 0,207 0,207 II
18 Przew. elektrol. uS/cm 11 428 484 550 550 II
19 Subst. rozp. og. mg/l 11 310 357 444 444 II
20 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 11 162 176,5 191 162 II
21 Siarczany mg SO4/l 11 26 39,009 54 54 I
22 Chlorki mg Cl/l 11 23,5 39,309 56,9 56,9 I
23 Wapń mg Ca/l 11 55,6 71,245 80,8 80,8 II
24 Magnez mg Mg/l 11 7,4 8,318 9,3 9,3 I
25 Fluorki mg F/l 11 0,03 0,128 0,2 0,2 I
26 Arsen mg As/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
27 Bar mg Ba/l 4 0,017 0,0323 0,046 0,046 I
28 Bor mg B/l 4 0,1 0,1 0,1 0,1 I
29 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,01 0,0115 0,012 0,012 I
30 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004 I
31 Cynk mg Zn/l 3 0,02 0,02 0,02 0,02 I
32 Glin mg Al/l 4 0,013 0,013 0,013 0,013 I
33 Kadm mg Cd/l 4 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
34 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,04 0,07 0,07 II
35 Miedź mg Cu/l 4 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 I
36 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,002 0,002 0,002 I
37 Ołów mg Pb/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
38 Rtęć mg Hg/l 4 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 I
39 Selen mg Se/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
40 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
41 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 0,007 0,007 0,007 0,007 I
42 Oleje mineralne mg/l 1 9,7 9,7 9,7 9,7 V
43 Ind.sap. fitopl.   4 1,71 1,985 2,18 2,18 III
44 Chlorofil "a" ug/l 8 4,2 35,825 102,7 102,7 V
45 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 230 1778,2 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.