Lubsza, ujście do Nysy Łużyckiej - 0,5 km
LUBSZA 0,5 km  uj. do Nysy Łużyckiej, (m.Gubin)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 11 0,3 12,4 23,2 23,2 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 11 3,8 12,85 56 56 IV
3 Odczyn   11 7,2 7,5 7,8 7,2-7,8 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 11 6,6 9,904 12 6,6 II
5 BZT5 mg O2/l 11 1,4 2,857 5,13 5,13 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 11 2,5 5,409 7,2 7,2 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 11 21,8 30,853 41,4 41,4 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 11 6,2 9,247 15,42 15,42 IV
9 Amoniak mg NH4/l 11 0,077 0,718 2,11 2,11 IV
10 Azot Kjeldahla mg N/l 11 1,12 1,615 2,92 2,92 IV
11 Azotany mg NO3/l 11 2,212 4,07 6,857 6,857 II
12 Azotyny mg NO2/l 11 0,016 0,101 0,476 0,476 III
13 Azot ogólny mg N/l 11 1,87 2,565 4,26 4,26 II
14 Fosforany mg PO4/l 11 0,08 0,134 0,42 0,42 III
15 Fosfor ogólny mg P/l 11 0,04 0,099 0,27 0,27 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 11 440 486 551 551 II
17 Zasadowoć ogól. mg CaCO3/l 11 95,2 117 136,4 95,2 III
18 Siarczany mg SO4/l 11 77,5 91,077 110 110 II
19 Chlorki mg Cl/l 11 19,7 28,18 39,2 39,2 I
20 Wapń mg Ca/l 11 56,8 67,814 76 76 II
21 Magnez mg Mg/l 11 3,4 9,134 11,9 11,9 I
22 Cynk mg Zn/l 11 nw 0,0243 0,07 0,07 I
23 Glin mg Al/l 4 0,06 0,13 0,218 0,218 III
24 Kadm mg Cd/l 11 nw 0,00018 0,0004 0,0004 I
25 Mangan mg Mn/l 11 0,05 0,2518 0,55 0,55 IV
26 Miedź mg Cu/l 11 0,0006 0,0032 0,007 0,007 I
27 Ołów mg Pb/l 11 nw 0,0016 0,0046 0,0046 I
28 Żelazo mg Fe/l 11 0,33 1,0955 4,14 4,14 V
29 Fenole lotne mg/l 4 0,0003 0,0021 0,006 0,006 III
30 Ind.sap. fitopl.   4 1,93 1,998 2,12 2,12 III
31 Chlorofil "a" ug/l 8 2,4 7,062 12,8 12,8 II
32 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 500 11709,1 24000 24000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.