Kwisa, ujście do Bobru (most w m. Trzebów) - 4,4 km
KWISA 4,4 km  uj. do Bobru, (most w m. Trzebów)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,7 10,7 22,1 19,9 I
2 Barwa mg Pt/l 12 10 17 25 22 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 2,6 6,52 14,2 12,58 I
4 Odczyn   12 6,4 6,9 7,8 6,4-7,7 II
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,4 10,223 12,32 8,492 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,27 2,063 2,8 2,692 II
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 2 3,092 4,7 4,538 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 9,9 17,533 31,4 25,784 III
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 3,41 5,773 10,84 9,922 II
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,077 0,484 1,73 1,443 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,75 1,203 2,41 1,821 III
12 Azotany mg NO3/l 12 3,42 7,578 11,4 12,92 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,02 0,046 0,09 0,075 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,24 2,995 4,81 4,027 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,009 0,127 0,21 0,21 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,06 0,105 0,187 0,167 I
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 182 211 264 241 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 11 81 143 198 193 I
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 26,7 39,31 65,2 28,1 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 31 40,487 45,5 44,852 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 6,56 9,46 13,2 12,498 I
22 Wapń mg Ca/l 12 18,3 24,523 31,58 30,511 I
23 Magnez mg Mg/l 12 4,3 7,467 15 11,652 I
24 Fluorki mg F/l 12 0,03 0,094 0,13 0,13 I
25 Arsen mg As/l 3 nw 0,007 0,01 0,01 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,03 0,0475 0,06 0,06 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,175 0,5 0,5 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw 0,015 0,02 0,02 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0013 0,0085 0,0213 0,0213 I
30 Cynk mg Zn/l 4 0,0099 0,0165 0,02 0,02 I
31 Glin mg Al/l 4 0,03 0,106 0,211 0,211 III
32 Kadm mg Cd/l 4 0,0001 0,00115 0,004 0,0003 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,06 0,08 0,1 0,1 II
34 Miedź mg Cu/l 4 0,02 0,0055 0,008 0,008 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0047 0,0051 0,006 0,006 I
36 Ołów mg Pb/l 4 nw 0,0017 0,0025 0,0025 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw 0,00038 0,001 0,0005 I
38 Selen mg Se/l 3 nw 0,07 0,01 0,01 I
39 Żelazo mg Fe/l 5 0,01 0,292 0,44 0,44 III
40 Fenole lotne mg/l 1 0,003 0,003 0,003 0,003 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 I
42 Sub. pow. cz. an. mg/l 1 0,011 0,011 0,011 0,011 I
43 Wlp. węglow.ar. ug/l 1 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 I
44 Oleje mineralne mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 I
45 Ind. sap. fitopl.   4 1,98 2,01 2,06 2,06 III
46 Chlorofil "a" ug/l 8 0,9 3,475 7,4 7,4 I
47 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 1508,3 5000 3542 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.