Kopanica (Rów Polski) w m. Łęgoń - 13,5 km
KOPANICA 13,5 km  Kopanica(Rów Polski) w m.Łęgoń
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,5 10,6 20,1 19,5 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 1,2 9,7 33,2 28,02 III
3 Odczyn   12 6,8 7,3 7,7 6,8-7,6 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 1 3,738 7,3 1,448 V
5 BZT5 mg O2/l 12 1 3,218 6,13 5,574 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,6 7,608 13 12,676 IV
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 16,3 34,235 51,1 50,128 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 11 6,87 12,724 23,2 23,2 V
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,193 1,408 4,77 3,793 IV
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,81 2,231 4,97 3,912 IV
11 Azotany mg NO3/l 12 nw 13,768 51,849 37,243 IV
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,03 0,128 0,624 0,432 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 1,35 5,38 14,3 11,033 IV
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,26 1,174 3,8 3,114 V
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,15 0,595 1,93 1,433 V
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 796 1000 1126 1120 III
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 166,3 228,8 270 192,9 II
18 Ind.sap. fitopl.   4 1,82 2,013 2,13 2,13 III
19 Chlorofil "a" ug/l 11 0,6 9,89 43,1 43,1 III
20 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 60 2397,5 24000 12336 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.