Ilanka przed ujściem do Odry w miejscowości Świecko - 0,5 km
ILANKA 0,5 km  uj.do Odry (m.Świecko)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,9 10,1 20,1 19,6 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 9,83 20 18,38 II
3 Odczyn   12 7,2 7,6 8,3 7,3-8 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 5,6 9,084 12,6 6,486 II
5 BZT5 mg O2/l 12 1,1 2,092 4,1 3,668 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 5,1 7,958 12,9 11,604 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 17,1 24,825 37,1 36,128 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 6,9 11,683 17,6 17,114 IV
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,021 0,127 0,3 0,268 I
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,4 0,66 1,09 0,944 II
11 Azotany mg NO3/l 12 0,8 1,879 3,45 3,164 I
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,02 0,065 0,141 0,122 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 0,71 1,098 1,68 1,583 I
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,075 0,239 0,549 0,494 III
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,129 0,211 0,319 0,313 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 387 426 465 456 I
17 Siarczany mg SO4/l 12 27 43,067 59,9 55,85 I
18 Chlorki mg Cl/l 12 13,4 19,567 47,4 34,224 I
19 Wapń mg Ca/l 12 67,5 72,35 75,5 75,338 II
20 Magnez mg Mg/l 12 5,6 6,058 6,6 6,546 I
21 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
22 Glin mg Al/l 4 0,013 0,019 0,028 0,028 I
23 Kadm mg Cd/l 12 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
24 Mangan mg Mn/l 12 0,03 0,185 0,99 0,612 IV
25 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,002 0,0026 0,0022 I
26 Ołów mg Pb/l 12 0,01 0,01 0,01 0,01 I
27 Żelazo mg Fe/l 12 0,03 0,0383 0,13 0,076 I
28 Fenole lotne mg/l 4 0,001 0,004 0,006 0,006 III
29 Ind.sap. fitopl.   4 1,66 1,963 2,18 2,18 III
30 Chlorofil "a" ug/l 8 2 13,788 60,6 60,6 IV
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 130 3395,8 23000 13928 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.