Bóbr poniżej ujścia Szprotawy (m. Małomice) - 90,0 km
BÓBR 90,0 km  pon. uj. Szprotawy, (m. Małomice)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,7 10,8 21,9 19,8 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 2 6,43 17 15,49 II
3 Odczyn   12 6,3 7 7,7 6,4-7,6 II
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 8 10,015 12,08 8,054 I
5 BZT5 mg O2/l 12 0,93 2,725 6,5 5,528 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 1,8 3,55 5,3 5,3 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 10,6 19,417 37 28,792 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 3,76 5,53 7,14 7,043 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,129 0,544 1,455 1,377 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,88 1,416 1,97 1,97 III
11 Azotany mg NO3/l 12 4,16 8,349 11,7 11,522 II
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,025 0,098 0,456 0,266 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,36 3,33 4,57 4,548 II
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,05 0,218 0,33 0,314 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,053 0,142 0,23 0,219 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 204 275 419 360 I
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 37,7 57,1 78,8 37,7 III
18 Ind. sap. fitopl.   4 1,97 1,993 2,05 2,05 III
19 Chlorofil "a" ug/l 8 1,8 9,675 42,1 42,1 III
20 Lb. b. coli fek. n/100ml 12 600 2058,3 6200 4094 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.