Bóbr powyżej Żagania (most Żagań - Rudawica) - 77,4 km
BÓBR 77,4 km  pow. Żagania, (most Żagan-Rudawica)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,7 11,2 22,6 21,3 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 2 6,3 16,2 15,01 II
3 Odczyn   12 6,6 7,2 7,6 6,6-7,8 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,65 10,628 12,6 9,006 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,35 2,394 4,2 3,66 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,2 3,534 5,1 5,1 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 10,3 19,5 28,8 28,206 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 3,95 5,433 7,85 7,191 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,077 0,517 1,32 1,275 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,83 1,336 2,4 2,081 IV
11 Azotany mg NO3/l 12 3,86 8,107 11,55 11,252 II
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,021 0,057 0,091 0,083 II
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,27 3,228 4,88 4,583 II
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,03 0,183 0,3 0,295 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,036 0,123 0,178 0,174 I
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 2,7 250 366 314 I
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 38,1 50,8 67,9 39,8 III
18 Ind. sap. fitopl.   4 1,98 2,028 2,09 2,09 III
19 Chlorofil "a" ug/l 8 1 6,475 18,5 18,5 II
20 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 2150 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.