Bóbr poniżej Żagania - 58,0 km
BÓBR 58,0 km  pon. Żagania
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,6 11,5 23,1 21,6 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 2 6,52 18,8 18,48 II
3 Odczyn   12 6,1 7,1 7,8 6,4-7,7 II
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,8 10,528 12,32 8,951 I
5 BZT5 mg O2/l 12 0,97 2,61 4,6 4,276 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 1,9 3,408 5,2 4,822 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 1,9 20,533 39,9 33,042 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 3,48 6,079 10,63 8,972 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,103 0,509 1,15 1,141 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,9 1,308 1,87 1,686 III
11 Azotany mg NO3/l 12 3,36 7,535 10,839 10,494 II
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,019 0,048 0,076 0,074 II
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,3 3,026 4,03 4,03 II
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,03 0,183 0,28 0,275 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,07 0,116 0,17 0,154 I
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 215 255 352 311 I
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 40,7 52,4 71 41 III
18 Ind. sap. fitopl.   4 1,91 2,005 2,11 2,11 III
19 Chlorofil "a" ug/l 8 0,7 10,063 27,2 27,2 III
20 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 3825 24000 14388 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.