Bóbr w Nowogrodzie Bobrzańskim (most drogowy) - 47,9 km
BÓBR 47,9 km  Nowogród Bobrzanski (most drogowy)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,8 11,6 23,4 22 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 2,8 7,77 22,2 19,93 II
3 Odczyn   11 6,7 7,3 8,1 6,7-8,1 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 9,11 10,658 13 9,267 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,02 2,79 6,7 5,944 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 1,8 3,692 6,7 5,998 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 10,1 19,625 34,6 28,282 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 3,54 6,473 13,7 10,239 III
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,077 0,511 1,159 1,03 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,01 1,331 1,83 1,625 III
11 Azotany mg NO3/l 12 3,1 7,483 10,9 10,684 II
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,015 0,045 0,076 0,073 II
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,11 3,035 4,11 3,894 II
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,017 0,187 0,39 0,32 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,02 0,0128 0,2 0,195 I
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 219 257 351 307 I
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 39,9 51,3 67,1 40,4 III
18 Ind. sap. fitopl.   4 1,95 2,008 2,09 2,09 III
19 Chlorofil "a" ug/l 8 1,2 15,425 51,3 51,3 IV
20 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 1583,3 2300 2300 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.