Bóbr, ujście do Odry (most w m. Stary Raduszec) - 2,0 km
BÓBR 2,0 km  uj. do Odry, (most w m. Stary Raduszec)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1 12,4 26 23,5 II
2 Barwa mg Pt/l 12 15 18 25 22 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3,8 10,03 20 19,78 II
4 Odczyn   12 6,3 7,5 9,3 6,4-9 V
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 9,4 11,068 14,8 9,589 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,2 3,458 7,5 7,068 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 1,8 3,625 5,8 5,8 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 12,1 19,192 38,2 28,804 III
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 4,01 7,334 14,83 14,733 III
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,09 0,495 1,32 1,199 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,88 1,29 1,84 1,759 III
12 Azotany mg NO3/l 12 nw 6,145 11 10,46 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,016 0,041 0,072 0,069 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,56 2,726 4,19 4,152 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,01 0,18 0,32 0,293 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,08 0,144 0,23 0,209 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 202 245 368 313 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 11 115 173 220 219 I
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 42,3 54 67,7 43,1 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 35,1 42,242 59,4 52,596 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 10,1 13,978 20,5 18,502 I
22 Wapń mg Ca/l 12 24,5 29,3 38,6 35,684 I
23 Magnez mg Mg/l 12 3 7,749 15 12,3 I
24 Fluorki mg F/l 10 0,03 0,085 0,12 0,12 I
25 Arsen mg As/l 3 nw 0,007 0,01 0,01 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,03 0,0525 0,08 0,08 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,175 0,5 0,5 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw 0,015 0,02 0,02 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0004 0,001 0,0013 0,0013 I
30 Cynk mg Zn/l 4 0,0092 0,0163 0,02 0,02 I
31 Glin mg Al/l 3 0,055 0,105 0,158 0,158 II
32 Kadm mgCd/l 8 0,0001 0,00019 0,00025 0,00025 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,2175 0,75 0,75 IV
34 Miedź mg Cu/l 4 0,0027 0,0041 0,0078 0,0078 I
35 Nikiel mg Ni/l 3 0,0041 0,0059 0,0084 0,0084 I
36 Ołów mg Pb/l 3 nw 0,0017 0,0025 0,0025 I
37 Rtęć mg Hg/l 7 nw 0,0005 0,001 0,001 II
38 Selen mg Se/l 3 nw 0,007 0,01 0,01 I
39 Żelazo mg Fe/l 3 0,09 0,2667 0,45 0,45 III
40 Fenole lotne mg/l 1 0,006 0,006 0,006 0,006 III
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 I
42 Subst. pow. cz. an. mg/l 1 0,025 0,025 0,025 0,025 I
43 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 I
44 Oleje mineralne mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 I
45 Ind. sap. fitopl.   4 1,96 2,045 2,11 2,11 III
46 Chlorofil "a" ug/l 8 2,7 24,888 63,7 63,7 IV
47 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 600 2918,2 13000 13000 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.