Bóbr powyżej Leszna Górnego - 111,2 km
BÓBR 111,2 km  pow. Leszna Górnego
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,8 11 20,9 19,1 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 1,5 6,83 18,9 14,69 I
3 Odczyn   12 6,2 6,9 7,5 6,4-7,4 II
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,25 9,534 12,01 7,547 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,2 2,898 6,2 5,908 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,4 3,675 5,6 5,492 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 12,2 20,208 30,99 29,969 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 3,48 5,234 7,11 6,964 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,167 0,629 1,687 1,564 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,18 1,505 2,14 2,091 IV
11 Azotany mg NO3/l 12 4,44 9,003 13,2 12,876 II
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,022 0,074 0,129 0,121 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,46 3,535 5,07 4,989 II
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,1 0,248 0,4 0,389 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,036 0,137 0,21 0,205 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 195 236 354 309 I
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 10,1 47 69,5 23,1 III
18 Kadm mg Cd/l 6 0,0001 0,0002 0,0004 0,0004 I
19 Rtęć mg Hg/l 6 nw 0,0005 0,001 0,001 II
16 Ind. sap. fitopl.   4 2,03 2,058 2,09 2,09 III
17 Chlorofil "a" ug/l 8 1,1 11,325 50,8 50,8 IV
18 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 2083,3 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.