Barycz, ujście do Odry (m. Wyszanów) - 1,0 km
BARYCZ 1,0 km  uj.do Odry (m.Wyszanów)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik
1 Temp. wody °C 12 0,1 11,4 21,5 21 I
2 Barwa mg Pt/l 12 15 37 60 55 V
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 2,4 8,35 23,6 19,6 II
4 Odczyn   12 7 7,5 7,9 7,1-7,8 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 5,51 8,968 11,4 6,747 II
6 BZT5 mg O2/l 12 1,4 3,267 6,04 5,478 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,6 7,4,475 12,7 12,376 IV
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 16,9 31,242 47,3 44,87 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 6,19 18,494 68,8 43,609 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,476 1,243 3,11 2,808 IV
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,15 2,07 3,88 3,389 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 1,05 10,037 23,7 21,108 III
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,04 0,124 0,315 0,227 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,45 4,379 6,91 6,829 III
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,22 0,579 1,23 0,965 IV
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,16 0,296 0,49 0,49 III
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 517 629 740 723 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 416 470 556 554 III
19 Zasadowość ogól.
mg CaCO3/l
12 160 184,7 204,5 162,6 II
20 Siarczany mg SO4/l 12 31,9 82,467 104 102,92 II
21 Chlorki mg Cl/l 12 16,1 36,392 43,6 42,736 I
22 Wapń mg Ca/l 12 80,2 99,648 118,6 117,142 III
23 Magnez mg Mg/l 12 3,8 10,217 16,2 16,092 I
24 Fluorki mg F/l 12 0,04 0,137 0,2 0,2 I
25 Arsen mg As/l 4 nw 0,008 0,01 0,01 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,04 0,0725 0,1 0,1 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,175 0,5 0,5 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw 0,015 0,02 0,02 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0006 0,0011 0,0013 0,0013 I
30 Cynk mg Zn/l 4 0,0065 0,0156 0,02 0,02 I
31 Glin mg Al/l 3 0,034 0,036 0,038 0,038 I
32 Kadm mg Cd/l 4 0,0002 0,00024 0,0003 0,00025 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,04 0,255 0,73 0,73 IV
34 Miedź mg Cu/l 4 0,001 0,0032 0,0071 0,0071 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0047 0,0078 0,0099 0,0099 I
36 Ołów mg Pb/l 4 0,0002 0,0018 0,0025 0,0025 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw 0,00063 0,001 0,001 II
38 Selen mg Se/l 4 nw 0,008 0,01 0,01 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,31 0,64 0,86 0,86 III
40 Fenole lotne mg/l 1 0,008 0,008 0,008 0,008 III
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 I
42 Sub. pow. cz. an. mg/l 1 0,016 0,016 0,016 0,016 I
43 Wlp. węglow.ar. ug/l 1 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 I
44 Oleje mnieralne mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 I
43 Ind. sap. fitopl.   4 1,94 2,018 2,07 2,07 III
44 Chlorofil "a" ug/l 8 2,6 18,638 43,9 43,9 III
43 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 60 659,2 2400 2400 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.