Warta powyżej ujścia Obry (wodowskaz Skwierzyna) - 92,2 km

WARTA 92,2 km  pow.uj.Obry
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,2 11,1 22,3 22,3 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 4 13,63 28 27,46 III
3 Odczyn   12 7,7 8,2 9 7,8-8,8 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,86 10,392 13,34 8 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,2 3,992 9 8,46 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,7 6,842 10,1 9,614 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 23,6 34,158 45,1 43,75 IV
8 Amoniak mg NH4/l 11 0,021 0,152 0,384 0,384 I
9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,82 1,329 1,84 1,716 III
10 Azotany mg NO3/l 12 0,13 8,589 22,32 20,277 III
11 Azotyny mg NO2/l 12 0,007 0,079 0,145 0,141 III
12 Azot ogólny mg N/l 12 1,32 3,418 6,67 6,06 III
13 Fosforany mg PO4/l 12 0,076 0,285 0,556 0,508 III
14 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,192 0,256 0,331 0,33 II
15 Przew. elektrol. uS/cm 12 491 572 662 658 II
16 Wapń mg Ca/l 1 81,4 81,4 81,4 81,4 II
17 Magnez mg Mg/l 1 10,8 10,8 10,8 10,8 I
18 Ind.sap. fitopl.   4 1,86 2,025 2,25 2,25 III
19 Chlorofil "a" ug/l 8 9,4 106,15 221,3 221,3 V
20 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 620 13270 62000 62000 V
21 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 5000 40783,3 230000 139280 V
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.