Warta poniżej ujścia Noteci - 57,2 km

WARTA 57,2 km  
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,2 10,7 22,1 21,9 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 4 9 15 15 I
3 Odczyn   12 7,7 8,2 8,7 7,8-8,6 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,38 10,602 13,1 7,634 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,3 3,133 5,3 5,246 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,6 6,667 8,6 8,492 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 23,7 32,342 44 40,706 IV
8 Amoniak mg NH4/l 12 0,021 0,093 0,288 0,245 I
9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,81 1,222 1,92 1,753 III
10 Azotany mg NO3/l 12 0,73 4,646 14,068 11,273 II
11 Azotyny mg NO2/l 12 0,026 0,053 0,076 0,074 II
12 Azot ogólny mg N/l 12 0,99 2,234 4,21 3,594 II
13 Fosforany mg PO4/l 12 0,055 0,224 0,409 0,358 II
14 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,158 0,19 0,267 0,239 II
15 Przew. elektrol. uS/cm 12 450 527 610 593 II
16 Wapń mg Ca/l 1 82,1 82,1 82,1 82,1 II
17 Magnez mg Mg/l 1 9,5 9,5 9,5 9,5 I
18 Ind.sap. fitopl.   4 1,77 2,01 2,3 2,3 III
19 Chlorofil "a" ug/l 8 4,3 54,375 91,4 91,4 IV
20 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 2805,8 6200 6200 IV
21 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 2300 15950 23000 23000 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.