Warta w miejscowości Świerkocin (wodowskaz) - 28,5 km

WARTA 28,5 km  m.Świerkocin (wodowskaz)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,1 10,6 21,5 21,4 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 11,92 25 21,22 II
3 Odczyn   12 7,7 8,1 8,9 7,8-8,8 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,25 10,842 13,22 8,396 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,2 3,542 8 6,92 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,1 7,067 9,8 9,26 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 25,8 35,717 54,4 47,758 IV
8 Amoniak mg NH4/l 12 0,021 0,105 0,288 0,277 I
9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,4 1,128 1,93 1,822 III
10 Azotany mg NO3/l 12 0,22 6,427 19,93 15,116 III
11 Azotyny mg NO2/l 12 0,003 0,06 0,109 0,108 III
12 Azot ogólny mg N/l 12 0,97 2,597 6,03 4,831 II
13 Fosforany mg PO4/l 12 0,074 0,232 0,459 0,382 II
14 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,157 0,205 0,319 0,281 II
15 Przew. elektrol. uS/cm 12 478 554 650 647 II
16 Wapń mg Ca/l 1 79,2 79,2 79,2 79,2 II
17 Magnez mg Mg/l 1 9,8 9,8 9,8 9,8 I
18 Ind.sap. fitopl.   4 1,85 2,048 2,22 2,22 III
19 Chlorofil "a" ug/l 8 6,8 86,162 165,2 165,2 V
20 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 4785 23000 17600 IV
21 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 620 10418,3 23000 23000 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.