Warta, ujście do Odry (most w Kostrzynie) - 2,4 km

WARTA 2,4 km  uj.do Odry (most w m.Kostrzyn)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,3 10,8 21,5 21,3 I
2 Zapach (m.rozc.) Krotność 1 1 1 1 1 I
3 Barwa mg Pt/l 1 30 30 30 30 IV
4 Zawiesina ogólna mg/l 12 4 13 30 28,92 III
5 Odczyn   12 7,7 8,2 8,9 7,8-8,8 III
6 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,31 10,577 12,54 7,915 I
7 BZT5 mg O2/l 12 1,1 3,642 8 7,46 IV
8 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,1 7,258 10,6 9,736 III
9 ChZT-Cr mg O2/l 12 21,9 35,942 49 45,868 IV
10 Ogólny węg. org. mg C/l 12 7,1 12 17,8 17,044 IV
11 Amoniak mg NH4/l 11 0,021 0,102 0,305 0,305 I
12 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,57 1,047 1,7 1,581 III
13 Azotany mg NO3/l 12 0,18 5,998 18,05 13,702 II
14 Azotyny mg NO2/l 12 0,007 0,056 0,092 0,092 II
15 Azot ogólny mg N/l 12 1,16 2,418 5,03 4,344 II
16 Fosforany mg PO4/l 12 0,061 0,203 0,444 0,364 II
17 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,133 0,2 0,262 0,247 II
18 Przew. elektrol. uS/cm 12 416 541 618 611 II
19 Subst. rozp. og. mg/l 12 304 393 460 452 II
20 Siarczany mg SO4/l 12 35 54,917 79 77,92 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 40,4 44,525 52 50,164 I
22 Wapń mg Ca/l 12 67,3 77,675 87,5 87,014 II
23 Magnez mg Mg/l 12 8,6 9,792 11 10,784 I
24 Fluorki mg F/l 12 0,24 0,299 0,34 0,329 I
25 Arsen mg As/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,039 0,0425 0,045 0,045 I
27 Bor mg B/l 4 0,1 0,1 0,1 0,1 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004 I
30 Cynk mg Zn/l 4 0,02 0,02 0,02 0,02 I
31 Glin mg Al/l 4 0,013 0,019 0,036 0,036 I
32 Kadm mg Cd/l 4 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,035 0,05 0,05 I
34 Miedź mg Cu/l 4 0,0019 0,0025 0,0033 0,0033 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,002 0,002 0,002 I
36 Ołów mg Pb/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 I
38 Selen mg Se/l 4 0,01 0,011 0,013 0,013 III
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,0325 0,04 0,04 I
40 Fenole lotne mg/l 1 0,003 0,003 0,003 0,003 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,002 0,002 0,002 0,002 I
42 Ind.sap. fitopl.   4 1,71 1,993 2,25 2,25 III
43 Chlorofil "a" ug/l 8 7,8 88 156,4 156,4 V
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 1279,2 2300 2300 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 1300 6625 23000 23000 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.