Rów Polski, ujście do Baryczy (most Dryżyna - Niechlów) - 3,2 km

Rów Polski 3,2 km  uj.do Baryczy
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,1 10,1 20,5 19,7 I
2 Barwa mg Pt/l 12 25 40 50 50 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 2 4,48 12 10,49 I
4 Odczyn   12 6,7 7,3 7,8 6,7-7,8 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 1,5 6,2 12,9 1,932 V
6 BZT5 mg O2/l 12 2,3 4,617 7 6,892 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,4 8,312 13,6 11,732 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 20,8 39,092 57,8 55,262 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 3 6,28 10,9 10,068 III
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,026 1,511 8,422 5,167 V
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,39 2,991 8,04 6,469 V
12 Azotany mg NO3/l 12 nw 9,019 29,8 26,668 IV
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,027 0,132 0,47 0,319 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,87 5,036 8,78 8,521 III
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,37 1,928 4,87 4,713 V
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,19 0,722 2,05 1,839 V
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 791 924 1082 1037 III
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 599 725 964 927 IV
19 Siarczany mg SO4/l 12 104 156,333 240 233,52 III
20 Chlorki mg Cl/l 12 37,6 57,217 88,3 76,204 I
21 Wapń mg Ca/l 12 116 142,867 181 175,06 III
22 Magnez mg Mg/l 12 5,7 15,617 22,7 21,944 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,05 0,159 0,3 0,246 I
24 Arsen mg As/l 4 nw 0,011 0,034 0,034 III
25 Bar mg Ba/l 4 0,036 0,0763 0,095 0,095 I
26 Bor mg B/l 4 nw 0,076 0,18 0,18 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0001 0,0007 0,0012 0,0012 I
29 Cynk mg Zn/l 4 0,0067 0,0129 0,0234 0,0234 I
30 Glin mg Al/l 4 0,002 0,023 0,031 0,031 I
31 Kadm mg Cd/l 7 0,0001 0,00021 0,0004 0,0004 I
32 Mangan mg Mn/l 4 0,06 0,1075 0,2 0,2 III
33 Miedź mg Cu/l 4 0,0006 0,0024 0,0051 0,0051 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,0135 0,0262 0,0474 0,0474 III
35 Ołów mg Pb/l 4 nw 0,001 0,0036 0,0036 I
36 Rtęć mg Hg/l 6 nw nw nw 0 I
37 Selen mg Se/l 4
0,01
0,02 0,04 0,04 IV
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,17 0,2775 0,4 0,4 III
39 Fenole lotne mg/l 1 0,004 0,004 0,004 0,004 II
40 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 0,009 0,009 0,009 0,009 I
41 Ind.sap. fitopl.   4 1,93 1,993 2,05 2,05 III
42 Chlorofil "a" ug/l 10 2,4 9,89 24,9 24,9 II
43 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 60 893,3 2300 2300 IV
44 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 230 1080 2300 2300 III
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.