Pliszka przed ujściem do Odry w miejscowości Urad - 0,3 km

PLISZKA 0,3 km  w Uradzie
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,5 9,8 19,3 19,1 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 4,88 9 7,92 I
3 Odczyn   12 7,5 7,9 8,1 7,6-8,1 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,94 10,049 13,5 7,967 I
5 BZT5 mg O2/l 12 0,9 1,575 2,2 2,038 II
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,1 4,95 5,8 5,746 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 12,4 17,417 26,3 22,466 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 4,5 9,658 18,1 15,022 IV
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,028 0,069 0,107 0,106 I
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,35 0,587 1,48 1,064 III
11 Azotany mg NO3/l 12 0,133 0,933 1,548 1,477 I
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,016 0,046 0,102 0,1 II
13 Azot ogólny mg N/l 12 0,42 0,812 1,69 1,344 I
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,065 0,226 0,447 0,417 III
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,09 0,173 0,61 0,396 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 290 338 367 364 I
17 Siarczany mg SO4/l 12 27 41,75 80 63,8 I
18 Chlorki mg Cl/l 12 8,4 10,192 11,4 11,13 I
19 Wapń mg Ca/l 12 48 59,392 68,6 66,17 II
20 Magnez mg Mg/l 12 4,6 4,842 5 5 I
21 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
22 Glin mg Al/l 4 0,013 0,025 0,051 0,051 I
23 Kadm mg Cd/l 12 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
24 Mangan mg Mn/l 12 0,03 0,0467 0,07 0,0646 II
25 Miedź mg Cu/l 11 0,0019 0,0024 0,006 0,006 I
26 Ołów mg Pb/l 12 0,01 0,01 0,01 0,01 I
27 Żelazo mg Fe/l 12 0,03 0,0392 0,07 0,0646 I
28 Fenole lotne mg/l 1 0,001 0,001 0,001 0,001 I
29 Ind.sap. fitopl.   4 1,7 1,905 2,14 2,14 III
30 Chlorofil "a" ug/l 8 1,6 6,463 12,8 12,8 II
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 13 162,3 620 555,2 III
32 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 230 4537,5 23000 13928 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.