Odra powyżej ujścia Warty (most w Kostrzynie) - 615,0 km

ODRA 615,0 km  pow.uj.Warty,(most w m.Kostrzyn)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 26 0,1 11,1 22,7 22 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 26 4 17,52 40 32,06 III
3 Odczyn   26 7,2 8,2 9,2 7,5-9 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 26 7,49 11,313 14,05 9,094 I
5 BZT5 mg O2/l 26 0,5 3,342 8 6 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 26 3,5 5,819 8,9 7,924 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 26 14,1 22,915 33,7 32,336 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 24 5,7 9,721 16,1 14,664 III
9 Amoniak mg NH4/l 26 0,021 0,104 0,442 0,253 I
10 Azot Kjeldahla mg N/l 26 0,38 0,964 1,72 1,387 III
11 Azotany mg NO3/l 26 1,593 7,465 23,403 13,564 II
12 Azotyny mg NO2/l 26 0,016 0,046 0,112 0,086 II
13 Azot ogólny mg N/l 26 0,007 2,584 6,24 4,219 II
14 Fosforany mg PO4/l 26 0,018 0,147 0,261 0,236 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 26 0,077 0,191 0,333 0,311 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 26 530 874 1319 1222 III
17 Siarczany mg SO4/l 26 78 100,462 140 120,6 II
18 Chlorki mg Cl/l 26 74,5 169,531 302,1 259,502 III
19 Wapń mg Ca/l 26 49,7 63,085 80,2 71,68 II
20 Magnez mg Mg/l 26 10,1 14,258 19,1 18,512 I
21 Cynk mg Zn/l 26 0,02 0,02 0,02 0,02 I
22 Glin mg Al/l 3 0,013 0,019 0,031 0,031 I
23 Kadm mg Cd/l 24 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
24 Mangan mg Mn/l 26 0,03 0,0308 0,05 0,03 I
25 Miedź mg Cu/l 24 0,0019 0,0026 0,0066 0,0047 I
26 Ołów mg Pb/l 26 0,01 0,01 0,01 0,01 I
27 Żelazo mg Fe/l 26 0,03 0,035 0,15 0,0306 I
28 Fenole lotne mg/l 1 0,001 0,001 0,001 0,001 I
29 Ind.sap. fitopl.   4 1,71 2,03 2,24 2,24 III
30 Chlorofil "a" ug/l 16 8 127,931 276,9 276,9 V
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 26 23 761,1 6200 2300 IV
32 Og. lb. b. coli n/100 ml 25 62 4212,1 23000 14600 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.