Odra w miejscowości Słubice (most drogowy) - 584,1 km

ODRA 584,1 km  pow.Słubic
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 26 0,3 11,4 22,8 22 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 26 3 16,69 35 31 III
3 Odczyn   26 7,4 8,2 9,2 7,6-8,9 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 26 7,23 11,222 14,48 8,703 I
5 BZT5 mg O2/l 26 0,44 2,944 6 5,612 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 26 3,7 5,565 8 7,5 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 26 13,7 21,877 30,5 30,206 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 24 4,7 10,546 17,7 15,738 IV
9 Amoniak mg NH4/l 26 0,021 0,103 0,397 0,244 I
10 Azot Kjeldahla mg N/l 26 0,35 0,963 1,7 1,472 III
11 Azotany mg NO3/l 26 2,035 7,645 23,093 12,794 II
12 Azotyny mg NO2/l 26 0,016 0,048 0,112 0,082 II
13 Azot ogólny mg N/l 26 1,31 2,746 6,76 3,909 II
14 Fosforany mg PO4/l 26 0,024 0,143 0,26 0,243 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 26 0,089 0,186 0,464 0,249 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 26 516 894 1331 1287 III
17 Siarczany mg SO4/l 26 79 101,462 130 120,6 II
18 Chlorki mg Cl/l 26 70,9 173,581 300,1 280,402 III
19 Wapń mg Ca/l 26 47,8 63,558 81,9 72,286 II
20 Magnez mg Mg/l 26 10,1 14,508 20,3 18,806 I
21 Cynk mg Zn/l 26 0,02 0,02 0,02 0,02 I
22 Glin mg Al/l 2 0,013 0,021 0,028 0,028 I
23 Kadm mg Cd/l 25 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
24 Mangan mg Mn/l 26 0,03 0,0304 0,04 0,03 I
25 Miedź mg Cu/l 24 0,0019 0,0027 0,0081 0,0044 I
26 Ołów mg Pb/l 26 0,01 0,01 0,01 0,01 I
27 Żelazo mg Fe/l 26 0,03 0,03 0,03 0,03 I
28 Fenole lotne mg/l 1 0,001 0,001 0,001 0,001 I
29 Ind.sap. fitopl.   4 1,88 2,018 2,08 2,08 III
30 Chlorofil "a" ug/l 16 7,4 112,463 251,3 251,3 V
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 26 23 2147,5 23000 5480 IV
32 Og. lb. b. coli n/100 ml 25 230 9116,8 62000 29240 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.