Odra w miejscowości Urad - 566,0 km

ODRA 566,0 km  pon. Eisenhuttenstadt, (m. Urad)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 26 0,5 11,3 23 22,3 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 26 3 17,65 34 30,18 III
3 Odczyn   26 7,4 8,2 9,1 7,8-8,9 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 26 6,86 11,14 13,57 8,66 I
5 BZT5 mg O2/l 26 0,44 2,848 6 4,906 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 26 3,8 5,654 8 7,612 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 26 14,4 21,615 29,9 28,606 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 25 6 10,644 19,1 14,672 III
9 Amoniak mg NH4/l 26 0,021 0,107 0,413 0,283 I
10 Azot Kjeldahla mg N/l 26 0,37 0,932 1,9 1,22 III
11 Azotany mg NO3/l 26 2,035 8,016 23,226 13,13 II
12 Azotyny mg NO2/l 26 0,02 0,048 0,095 0,086 II
13 Azot ogólny mg N/l 26 1,49 2,76 6,03 4,084 II
14 Fosforany mg PO4/l 26 0,017 0,146 0,297 0,24 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 26 0,099 0,207 0,727 0,326 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 26 570 932 1419 1370 III
17 Siarczany mg SO4/l 26 77 104,962 140 130,6 II
18 Chlorki mg Cl/l 26 74,1 185,75 316,1 311,502 IV
19 Wapń mg Ca/l 26 51,8 65,458 86 75,306 II
20 Magnez mg Mg/l 26 10,4 14,938 20,4 19,606 I
21 Cynk mg Zn/l 26 0,02 0,02 0,02 0,02 I
22 Glin mg Al/l 3 0,013 0,019 0,024 0,024 I
23 Kadm mg Cd/l 25 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
24 Mangan mg Mn/l 26 0,03 0,0308 0,04 0,0306 I
25 Miedź mg Cu/l 24 0,0019 0,0022 0,0071 0,0023 I
26 Ołów mg Pb/l 26 0,01 0,01 0,01 0,01 I
27 Żelazo mg Fe/l 26 0,03 0,0304 0,04 0,03 I
28 Fenole lotne mg/l 1 0,001 0,001 0,001 0,001 I
29 Ind.sap. fitopl.   4 1,08 1,768 2,17 2,17 III
30 Chlorofil "a" ug/l 16 8,6 102,281 216,5 216,5 V
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 26 62 1912,6 23000 2300 IV
32 Og. lb. b. coli n/100 ml 25 230 5699,6 23000 23000 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.