Odra w miejscowości Kłopot - 552,0 km


ODRA 552,0 km  pow.Eisenhuttenstadt,(m.Kłopot)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 26 0,7 11,5 23,2 22,8 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 26 3 17,42 33 29,06 III
3 Odczyn   26 7,6 8,3 9,1 7,8-9 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 26 8,05 11,305 14,07 8,872 I
5 BZT5 mg O2/l 26 0,5 3,027 6 5,212 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 26 3,2 5,615 8,6 7,736 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 26 14,3 21,65 30,1 29,318 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 26 5 10,785 19,7 15,308 IV
9 Amoniak mg NH4/l 26 0,021 0,112 0,422 0,266 I
10 Azot Kjeldahla mg N/l 26 0,38 0,942 1,56 1,404 III
11 Azotany mg NO3/l 26 2,389 8,217 25,261 13,609 II
12 Azotyny mg NO2/l 26 0,016 0,052 0,115 0,092 II
13 Azot ogólny mg N/l 26 1,32 2,793 7,07 4,028 II
14 Fosforany mg PO4/l 26 0,019 0,163 0,308 0,264 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 26 0,124 0,2 0,677 0,259 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 26 582 982 1512 1409 III
17 Siarczany mg SO4/l 26 78 106,462 150 131,2 II
18 Chlorki mg Cl/l 26 80,3 199,758 341,4 325,69 IV
19 Wapń mg Ca/l 26 51,5 66,819 93,3 75,766 II
20 Magnez mg Mg/l 26 10,6 15,527 22,2 20,078 I
21 Cynk mg Zn/l 26 0,02 0,02 0,02 0,02 I
22 Glin mg Al/l 3 0,013 0,019 0,032 0,032 I
23 Kadm mg Cd/l 25 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
24 Mangan mg Mn/l 26 0,03 0,0308 0,05 0,03 I
25 Miedź mg Cu/l 24 0,0019 0,0025 0,0075 0,0039 I
26 Ołów mg Pb/l 26 0,01 0,01 0,01 0,01 I
27 Żelazo mg Fe/l 26 0,03 0,0304 0,04 0,03 I
28 Fenole lotne mg/l 1 0,001 0,001 0,001 0,001 I
29 Ind.sap. fitopl.   4 1,73 2,01 2,2 2,2 III
30 Chlorofil "a" ug/l 16 7,2 100,45 227,2 227,2 V
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 26 23 999,8 6200 2534 IV
32 Og. lb. b. coli n/100 ml 25 230 4487,2 23000 7288 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.