Odra powyżej ujścia Nysy Łużyckiej (wodowskaz Połęcko) - 530,3 km

ODRA 530,3 km  pow. uj. Nysy Łużyckiej, (wod. Polecko)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 26 0,4 11,5 23,3 22 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 26 4,3 15,13 32 26,56 III
3 Odczyn   26 7,1 7,9 8,6 7,5-8,5 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 26 6 11,085 15,9 8,262 I
5 BZT5 mg O2/l 26 1,5 4,327 9,7 8,624 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 26 3 4,896 7,8 6,542 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 26 19,4 39,177 67,6 61,166 V
8 Ogólny węg. org. mg C/l 26 1,5 4,998 14,28 10,828 III
9 Amoniak mg NH4/l 26 0,06 0,422 1,056 0,678 II
10 Azot Kjeldahla mg N/l 26 0,48 1,867 5,24 3,133 IV
11 Azotany mg NO3/l 26 nw 9,044 22,6 16,312 III
12 Azotyny mg NO2/l 26 0,015 0,08 0,919 0,085 II
13 Azot ogólny mg N/l 26 2,03 3,825 6,26 5,341 III
14 Fosforany mg PO4/l 26 0,05 0,217 0,42 0,323 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 26 0,05 0,158 0,29 0,221 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 26 605 1080 1841 1573 IV
17 Siarczany mg SO4/l 26 66,2 104,508 148 134,36 II
18 Chlorki mg Cl/l 26 66,8 207,931 423 348,42 IV
19 Wapń mg Ca/l 26 58,3 77,447 99,59 93,86 II
20 Magnez mg Mg/l 26 9,1 15,176 24 21,684 I
21 Arsen mg As/l 4 nw 0,011 0,019 0,019 III
22 Bar mg Ba/l 4 0,06 0,0693 0,08 0,08 I
23 Bor mg B/l 4 nw 0,094 0,21 0,21 I
24 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
25 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0004 0,0007 0,001 0,001 I
26 Cynk mg Zn/l 26 0,0026 0,0239 0,1581 0,0416 I
27 Glin mg Al/l 4 0,053 0,106 0,181 0,181 II
28 Kadm mg Cd/l 26 nw 0,00035 0,0034 0,00042 I
29 Mangan mg Mn/l 26 0,02 0,1056 0,2 0,1806 III
30 Miedź mg Cu/l 26 nw 0,0037 0,0074 0,0071 I
31 Nikiel mg Ni/l 4 0,0038 0,0048 0,0058 0,0058 I
32 Ołów mg Pb/l 25 nw 0,0014 0,0046 0,0026 I
33 Rtęć mg Hg/l 3 nw nw nw 0 I
34 Selen mg Se/l 4 nw 0,01 0,01 0,01 I
35 Żelazo mg Fe/l 26 0,08 0,3458 0,56 0,5212 III
36 Fenole lotne mg/l 4 nw 0,004 0,008 0,008 III
37 Ind.sap. fitopl.   4 2,03 2,098 2,19 2,19 III
38 Chlorofil "a" ug/l 9 6,8 52,289 108,7 108,7 V
39 Lb. b. coli fek. n/100 ml 24 nw 3450 24000 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.