Odra powyżej ujścia Bobru (m. Krosno) - 514,0 km

ODRA 514,0 km  pow.uj.Bobru (m.Krosno)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,1 11 22,8 21,4 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 4,2 11,78 28 23,57 II
3 Odczyn   12 7 7,8 8,1 7,3-8 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 5,6 10,6 15,7 5,816 III
5 BZT5 mg O2/l 12 1,5 4,158 8,7 7,674 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 3 4,425 5,7 5,484 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 22,8 39,317 55,9 53,686 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 1,9 4,698 11,41 9,725 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,1 0,45 1,03 1,019 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,02 1,817 3,56 3,079 IV
11 Azotany mg NO3/l 12 4,4 9,491 17,4 16,752 III
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,008 0,046 0,089 0,086 II
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,11 3,976 5,85 5,537 III
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,14 0,251 0,43 0,408 III
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,12 0,153 0,2 0,195 I
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 722 1231 2120 1873 IV
17 Chlorki mg Cl/l 11 98,3 239,027 437 437 V
18 Ind.sap. fitopl.   3 1,95 2,027 2,08 2,08 III
19 Chlorofil "a" ug/l 8 7,3 48 89,2 89,2 IV
20 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 2541,7 6200 6200 IV
21 Og. lb. b. coli n/100 ml 1 2300 2300 2300 2300 III
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.