Odra poniżej ujścia Obrzycy (most w m. Cigacice) - 470,7 km

ODRA 470,7 km  pon. uj. Obrzycy, (most w m. Cigacice)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,2 11,1 23,1 22,2 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 4,1 14,73 38 30,76 III
3 Odczyn   12 6,9 7,8 8,4 7,2-8,3 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 5,8 10,217 16,2 5,854 III
5 BZT5 mg O2/l 12 1,4 3,192 6,6 6,33 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 3 4,433 5,4 5,292 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 21,9 38,867 61,4 56,594 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 2,2 4,822 8,61 8,41 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,12 0,612 1,4 1,249 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,08 2,15 3,75 3,61 IV
11 Azotany mg NO3/l 12 nw 9,657 18,2 17,174 III
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,007 0,052 0,105 0,091 II
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,77 4,092 6,57 5,89 III
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,16 0,257 0,45 0,423 III
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,11 0,166 0,21 0,21 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 769 1289 2410 2071 V
17 Chlorki mg Cl/l 11 130 241,455 441 441 V
18 Ind.sap. fitopl.   3 1,94 1,953 1,97 1,97 III
19 Chlorofil "a" ug/l 8 8,4 49,1 96,8 96,8 IV
20 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 4275 24000 14388 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.