Odra w miejscowości Milsko - 450,5 km

ODRA 450,3 km  p.p.k.Milsko
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 -0,7 11,1 23 22,6 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 3,6 14,43 40,4 30,46 III
3 Odczyn   12 6,6 7,8 8,3 6,7-8,3 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,2 11,6 14,5 9,01 I
5 BZT5 mg O2/l 12 3 4,05 6,5 5,744 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,3 4,383 6,4 5,644 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 15,3 35,558 60,2 58,04 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 1,9 4,799 11,48 9,682 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,04 0,467 1,2 1,032 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,67 2,228 7,62 5,573 V
11 Azotany mg NO3/l 12 4,1 11,208 18,5 18,014 III
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,02 0,056 0,141 0,111 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 1,94 4,783 9,14 8,357 III
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,18 0,259 0,37 0,343 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,13 0,179 0,27 0,232 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 704 1265 2100 1944 IV
17 Chlorki mg Cl/l 12 84,6 277,467 698 564,62 V
18 Ind.sap. fitopl.   4 1,9 1,963 2,03 2,03 III
19 Chlorofil "a" ug/l 8 6,3 48,838 77,1 77,1 IV
20 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 600 7758,3 70000 35548 V
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.