Odra powyżej Nowej Soli (most w m. Nowa Sól) - 428,8 km

ODRA 428,8 km  pow. Nowej Soli, (most w m. Nowa Sól)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 -0,2 10,8 22 21,9 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 4,3 14,77 35,4 31,62 III
3 Odczyn   12 6,8 7,7 8,1 7,1-8,1 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,4 10,942 15,8 7,508 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,9 3,483 5,2 4,876 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,6 4,95 7,7 6,998 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 16,5 35,992 61,8 58,722 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 1,8 4,734 10,58 9,176 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 nw 0,471 1,429 1,158 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,85 2,838 6,67 6,222 V
11 Azotany mg NO3/l 12 4,2 11,239 18,46 18,215 III
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,02 0,058 0,138 0,117 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,08 5,337 9,01 8,751 III
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,18 0,254 0,37 0,332 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,14 0,18 0,24 0,218 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 11 1215 2150 1958 IV
17 Chlorki mg Cl/l 12 102 276,375 572 534,74 V
18 Ind.sap. fitopl.   4 1,95 1,99 2,02 2,02 III
19 Chlorofil "a" ug/l 7 7,8 41,629 76,7 76,7 IV
20 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 600 2190,9 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.