Obra w miejscowości Strzyżewo - 85,3 km

OBRA 85,0 km m. Strzyżewo
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,3 10,5 21,6 20,8 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 4 12,92 22 20,92 II
3 Odczyn   12 7,4 7,9 8,3 7,5-8,3 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 2,03 7,943 14,05 2,975 V
5 BZT5 mg O2/l 12 3,7 6,258 9 9 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 8,4 10,275 12,9 12,306 IV
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 36,4 49,583 63,3 60,006 V
8 Amoniak mg NH4/l 12 0,097 0,6 1,486 1,373 III
9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,34 2,3 3,52 3,434 IV
10 Azotany mg NO3/l 12 0,22 1,847 7,477 6,139 II
11 Azotyny mg NO2/l 12 0,026 0,066 0,122 0,111 III
12 Azot ogólny mg N/l 12 1,94 2,738 3,62 3,539 II
13 Fosforany mg PO4/l 12 0,025 0,773 1,563 1,552 V
14 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,057 0,509 1,613 1,217 V
15 Przew. elektrol. uS/cm 12 549 604 685 654 II
16 Wapń mg Ca/l 1 86,3 86,3 86,3 86,3 II
17 Magnez mg Mg/l 1 14 14 14 14 I
18 Kadm mg Cd/l 3 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
19 Rtęć mg Hg/l 3 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 I
20 Ind.sap. fitopl.   4 1,76 1,91 2,06 2,06 III
21 Chlorofil "a" ug/l 8 29,8 77,488 134,2 134,2 V
22 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 2197,5 6200 6200 IV
23 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 2300 26725 62000 62000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.