Obra w miejscowości Policko - 57,6 km

OBRA 57,6 km  
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,6 10,2 21 20,4 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 4 9,96 22 20,38 II
3 Odczyn   12 7,6 7,9 8,5 7,6-8,5 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 2,18 7,956 14,25 2,439 V
5 BZT5 mg O2/l 12 2,3 4,667 7 6,46 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 8,4 9,483 11,2 10,93 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 36 40,792 48,4 46,564 IV
8 Amoniak mg NH4/l 12 0,023 0,382 0,976 0,947 II
9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,77 1,571 2,66 2,547 IV
10 Azotany mg NO3/l 12 0,18 1,461 5,265 4,409 I
11 Azotyny mg NO2/l 12 0,007 0,047 0,086 0,081 II
12 Azot ogólny mg N/l 12 0,93 1,916 2,85 2,71 II
13 Fosforany mg PO4/l 12 0,042 0,69 2,697 2,255 V
14 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,028 0,429 1,681 1,303 V
15 Przew. elektrol. uS/cm 12 476 536 586 577 II
16 Wapń mg Ca/l 1 86,8 86,8 86,8 86,8 II
17 Magnez mg Mg/l 1 12,4 12,4 12,4 12,4 I
18 Ind.sap. fitopl.   4 1,92 2,005 2,11 2,11 III
19 Chlorofil "a" ug/l 8 4,2 58,925 127 127 V
20 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 60 407,3 2300 1760 III
21 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 230 8606,7 62000 40940 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.