Obra, ujście do Warty (most w Skierzynie) - 1,6 km

OBRA 1,6 km ujście do Warty
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,7 9,9 21 18,9 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 8,44 16 15,46 II
3 Odczyn   12 7,7 8 8,4 7,7-8,3 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,28 10,11 13,79 6,777 II
5 BZT5 mg O2/l 12 1,2 3,417 6 5,892 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 6,4 8,1 9,8 9,476 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 27,8 34,142 39,8 39,638 IV
8 Amoniak mg NH4/l 12 0,027 0,096 0,288 0,265 I
9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,72 1,064 1,89 1,534 III
10 Azotany mg NO3/l 12 0,31 2,083 4,955 3,952 I
11 Azotyny mg NO2/l 12 0,033 0,054 0,128 0,095 II
12 Azot ogólny mg N/l 12 1,18 1,553 2,06 2,022 I
13 Fosforany mg PO4/l 12 0,028 0,531 1,493 1,243 V
14 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,056 0,286 0,94 0,729 IV
15 Przew. elektrol. uS/cm 12 453 530 650 613 II
16 Wapń mg Ca/l 1 82 82 82 82 II
17 Magnez mg Mg/l 1 12 12 12 12 I
18 Kadm mg Cd/l 3 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
19 Rtęć mg Hg/l 3 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 I
20 Ind.sap. fitopl.   4 1,88 2 2,06 2,06 III
21 Chlorofil "a" ug/l 8 1,6 33,713 91,2 91,2 IV
22 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 23 685,8 6200 3186,8 IV
23 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 500 4146,7 13000 13000 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.