Nysa Łużycka powyżej Forst - 55,0 km

NYSA ŁUŻYCKA 55,0 km  pow. Forst
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 13 -0,1 10,8 20 19,7 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 13 2,2 6,94 15,6 12,91 I
3 Odczyn   13 6,1 6,9 7,6 6,1-7,5 II
4 Tlen rozp. mg O2/l 13 6,7 10,556 16,4 6,892 II
5 BZT5 mg O2/l 13 2 3,254 6,2 4,984 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 13 1,9 3,635 5,06 4,574 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 13 15,7 20,423 27,9 26,108 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 13 1,5 3,975 8,78 7,09 II
9 Amoniak mg NH4/l 13 0,13 0,455 1,056 0,949 II
10 Azot Kjeldahla mg N/l 13 0,37 2,249 6,95 4,78 V
11 Azotany mg NO3/l 13 6,415 11,295 18,448 17,542 III
12 Azotyny mg NO2/l 13 0,016 0,059 0,105 0,103 III
13 Azot ogólny mg N/l 13 2,599 4,82 8,41 7,565 III
14 Fosforany mg PO4/l 13 0,08 0,127 0,18 0,174 I
15 Fosfor ogólny mg P/l 13 0,06 0,093 0,14 0,134 I
16 Przew. elektrol. uS/cm 13 300 385 457 456 I
17 Siarczany mg SO4/l 13 57,5 78,408 92,4 91,568 I
18 Chlorki mg Cl/l 13 16,3 25,923 39,9 38,428 I
19 Wapń mg Ca/l 13 27,68 36,543 48 44,787 I
20 Magnez mg Mg/l 13 5,3 7,977 10,9 10,708 I
21 Cynk mg Zn/l 13 0,0076 0,021 0,041 0,0332 I
22 Glin mg Al/l 4 0,049 0,228 0,386 0,386 III
23 Kadm mg Cd/l 13 0,0001 0,00028 0,0015 0,00099 II
24 Mangan mg Mn/l 13 0,05 0,0977 0,17 0,1636 III
25 Miedź mg Cu/l 13 nw 0,0047 0,0152 0,0095 I
26 Ołów mg Pb/l 13 nw 0,0007 0,0029 0,0022 I
27 Żelazo mg Fe/l 13 0,33 0,5292 1,02 0,8408 III
28 Fenole lotne mg/l 4 0,001 0,003 0,006 0,006 III
29 Ind.sap. fitopl.   4 1,91 1,96 2 2 III
30 Chlorofil "a" ug/l 7 1 15,529 60,8 60,8 IV
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 13 500 2276,9 6200 6200 IV
32 Og. lb. b. coli n/100 ml 13 600 5546,2 24000 24000 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.