Nysa Łużycka poniżej Forst (m. Janiszowice) - 45,0 km

NYSA ŁUŻYCKA 45,0 km  pon. Forst, (m. Janiszowice)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 -0,1 12,2 21 21 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 2,6 9,23 20,6 20,6 II
3 Odczyn   12 6,3 7,2 7,7 6,3-7,7 II
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 7 10,592 15,3 7 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,9 3,275 6,4 6,4 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 1,8 3,548 4,88 4,88 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 17,4 20,333 28 28 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 1,4 3,727 6,19 6,19 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,116 0,378 0,889 0,889 II
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,43 1,975 3,9 3,9 IV
11 Azotany mg NO3/l 12 4,026 10,072 17,43 17,43 III
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,01 0,046 0,108 0,108 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,47 4,266 6,53 6,53 III
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,06 0,124 0,2 0,2 I
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,05 0,093 0,15 0,15 I
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 309 369 441 441 I
17 Siarczany mg SO4/l 12 57,9 74,758 89,1 89,1 I
18 Chlorki mg Cl/l 12 16,2 24,292 37,9 37,9 I
19 Wapń mg Ca/l 12 27,4 35,598 45,2 45,2 I
20 Magnez mg Mg/l 12 0,4 7,275 13,8 13,8 I
21 Cynk mg Zn/l 12 0,0121 0,021 0,0343 0,0343 I
22 Glin mg Al/l 4 0,035 0,257 0,461 0,461 IV
23 Kadm mg Cd/l 12 0,0001 0,00013 0,0002 0,0002 I
24 Mangan mg Mn/l 12 0,04 0,0833 0,18 0,18 III
25 Miedź mg Cu/l 12 nw 0,0048 0,015 0,015 I
26 Ołów mg Pb/l 12 nw 0,0009 0,0047 0,0047 I
27 Żelazo mg Fe/l 12 0,25 0,4608 0,98 0,98 III
28 Fenole lotne mg/l 4 nw 0,0028 0,006 0,006 III
29 Ind.sap. fitopl.   4 1,91 2,008 2,1 2,1 III
30 Chlorofil "a" ug/l 6 2,1 17,533 46,1 46,1 III
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 2375 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.