Nysa Łużycka powyżej Gubina (m. Sękowice) -  20,0 km

NYSA ŁUŻYCKA 20,0 km  pow. Gubina (m.Sękowice)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 13 -0,1 11,8 21,2 21,1 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 13 2 8,2 19,6 15,5 II
3 Odczyn   13 6,3 7,2 7,9 6,4-7,8 II
4 Tlen rozp. mg O2/l 13 6,7 10,562 16 6,828 II
5 BZT5 mg O2/l 13 2,2 3,038 5,6 4,832 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 13 1,9 3,715 5,39 5,14 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 13 14,4 20,654 26,8 25,776 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 13 1,2 4,132 8,86 7,823 II
9 Amoniak mg NH4/l 13 0,19 0,441 0,901 0,843 II
10 Azot Kjeldahla mg N/l 13 0,4 2,011 4,43 4,372 V
11 Azotany mg NO3/l 13 2,92 9,78 17,652 17,397 III
12 Azotyny mg NO2/l 13 0,016 0,05 0,108 0,098 II
13 Azot ogólny mg N/l 13 2,35 4,239 6,15 5,635 III
14 Fosforany mg PO4/l 13 0,07 0,128 0,18 0,18 I
15 Fosfor ogólny mg P/l 13 0,06 0,091 0,16 0,134 I
16 Przew. elektrol. uS/cm 13 342 405 523 497 I
17 Siarczany mg SO4/l 13 61,1 77,808 94,6 90,888 I
18 Chlorki mg Cl/l 13 18,6 26,508 37,5 37,244 I
19 Wapń mg Ca/l 13 31,83 42,365 57,5 53,916 II
20 Magnez mg Mg/l 13 2,9 6,238 9,7 9,636 I
21 Cynk mg Zn/l 13 0,004 0,0167 0,0394 0,0306 I
22 Glin mg Al/l 4 0,037 0,219 0,348 0,348 III
23 Kadm mg Cd/l 13 0,0001 0,00017 0,0004 0,00027 I
24 Mangan mg Mn/l 13 0,04 0,0931 0,19 0,1772 III
25 Miedź mg Cu/l 13 nw 0,0059 0,037 0,0166 I
26 Ołów mg Pb/l 13 nw 0,0008 0,003 0,0022 I
27 Rtęć mg Hg/l 2 nw nw nw 0 I
28 Żelazo mg Fe/l 13 0,2 0,4777 0,88 0,8224 III
29 Fenole lotne mg/l 4 nw 0,0028 0,006 0,006 III
30 Ind.sap. fitopl.   3 1,86 1,92 2,04 2,04 III
31 Chlorofil "a" ug/l 7 1,7 12,214 39,1 39,1 III
32 Lb. b. coli fek. n/100 ml 13 500 2069,2 6200 3704 IV
33 Og. lb. b. coli n/100 ml 13 600 3876,9 24000 12608 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.