Nysa Łużycka poniżej Gubina - 12,0 km

NYSA ŁUŻYCKA 12,0 km  pon. Gubina (punkt reper.)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 13 0,1 11,9 21,5 21,5 I
2 Barwa mg Pt/l 13 15 21 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 13 2 9,43 19 16,95 II
4 Odczyn   13 6,4 7,1 8 6,5-7,8 II
5 Tlen rozp. mg O2/l 13 6,5 10,454 15,2 6,692 II
6 BZT5 mg O2/l 13 1,7 3,162 4,9 4,708 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 13 1,9 3,715 5 4,936 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 13 17,6 21,569 26 25,872 III
9 Ogólny węg. org. mg C/l 13 1,2 3,665 7,48 6,405 II
10 Amoniak mg NH4/l 13 0,19 0,457 1,236 1,088 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 13 0,67 1,899 4,08 3,901 IV
12 Azotany mg NO3/l 13 2,964 9,483 16,8 16,224 III
13 Azotyny mg NO2/l 13 0,013 0,049 0,102 0,096 II
14 Azot ogólny mg N/l 13 2,32 4,053 6,08 5,747 III
15 Fosforany mg PO4/l 13 0,07 0,14 0,2 0,194 I
16 Fosfor ogólny mg P/l 13 0,06 0,098 0,14 0,14 I
17 Przew. elektrol. uS/cm 13 336 421 550 515 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 199 280 391 391 II
19 Siarczany mg SO4/l 13 63 80,985 96,6 93,016 I
20 Chlorki mg Cl/l 13 19 28,592 39 38,168 I
21 Wapń mg Ca/l 13 30,1 44,587 61,3 58,017 II
22 Magnez mg Mg/l 13 3,8 8,562 13,5 11,836 I
23 Fluorki mg F/l 13 0,1 0,193 0,28 0,261 I
24 Arsen mg As/l 3 nw nw nw 0 I
25 Bar mg Ba/l 3 0,026 0,0357 0,041 0,041 I
26 Bor mg B/l 3 nw 0,042 0,126 0,126 I
27 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0006 0,0011 0,0016 0,0016 I
28 Cynk mg Zn/l 13 0,0068 0,0179 0,0385 0,0366 I
29 Glin mg Al/l 4 0,026 0,227 0,356 0,356 III
30 Kadm mg Cd/l 13 nw 0,00013 0,0002 0,0002 I
31 Mangan mg Mn/l 13 0,04 0,1031 0,21 0,1844 III
32 Miedź mg Cu/l 13 nw 0,004 0,0118 0,0074 I
33 Nikiel mg Ni/l 4 0,0044 0,005 0,0055 0,0055 I
34 Ołów mg Pb/l 13 nw 0,0011 0,0037 0,0029 I
35 Rtęć mg Hg/l 7 nw nw nw 0 I
36 Selen mg Se/l 3 nw 0,01 0,01 0,01 I
37 Żelazo mg Fe/l 13 0,24 0,5469 1,19 0,9276 III
38 Fenole lotne mg/l 4 0,002 0,0045 0,007 0,007 III
39 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 0,005 0,005 0,005 0,005 I
40 Ind.sap. fitopl.   3 1,88 1,943 2,04 2,04 III
41 Chlorofil "a" ug/l 8 1,1 14,175 44,4 44,4 III
42 Lb. b. coli fek. n/100 ml 13 500 2238,5 6200 6200 IV
43 Og. lb. b. coli n/100 ml 13 500 2238,5 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.