Nysa Łużycka poniżej Steinbach - 108,0 km

NYSA ŁUŻYCKA 108,0 km  pon. Steinbach
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 13 -0,2 10,8 20 19,7 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 13 2,4 6,43 17,8 13,45 I
3 Odczyn   13 6 7,1 7,6 6,5-7,5 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 13 6,3 10,032 14,4 6,428 II
5 BZT5 mg O2/l 13 2,1 3,292 4,5 4,18 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 13 2,8 4,014 5,2 5,2 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 13 17,8 23,315 29 28,232 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 13 2,3 4,737 7,7 7,246 II
9 Amoniak mg NH4/l 13 0,23 0,611 1,41 1,373 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 13 0,77 2,372 5,6 4,557 V
11 Azotany mg NO3/l 13 8,804 14,332 19,6 19,459 III
12 Azotyny mg NO2/l 13 0,036 0,104 0,154 0,142 III
13 Azot ogólny mg N/l 13 4,1 5,642 8,39 8,32 III
14 Fosforany mg PO4/l 13 0,16 0,205 0,33 0,272 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 13 0,1 0,135 0,18 0,167 I
16 Przew. elektrol. uS/cm 13 291 402 513 488 I
17 Siarczany mg SO4/l 13 51,4 74,154 87,3 86,404 I
18 Chlorki mg Cl/l 13 16,8 29,762 44,8 40 I
19 Wapń mg Ca/l 13 26,1 36,981 47,05 45,162 I
20 Magnez mg Mg/l 13 4,7 9,365 13,9 13,26 I
21 Cynk mg Zn/l 13 0,0049 0,0215 0,0319 0,0311 I
22 Glin mg Al/l 4 0,05 0,235 0,444 0,444 IV
23 Kadm mg Cd/l 13 0,0001 0,00028 0,002 0,00085 II
24 Mangan mg Mn/l 13 0,05 0,0746 0,13 0,13 III
25 Miedź mg Cu/l 13 0,0021 0,0052 0,012 0,0094 I
26 Ołów mg Pb/l 13 nw 0,0016 0,0109 0,0053 I
27 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
28 Żelazo mg Fe/l 13 0,17 0,2823 0,38 0,3672 III
29 Fenole lotne mg/l 6 nw 0,0028 0,008 0,008 III
30 Ind.sap. fitopl.   4 1,91 1,958 2 2 III
31 Chlorofil "a" ug/l 7 0,9 15,257 58,9 58,9 IV
32 Lb. b. coli fek. n/100 ml 13 500 5423,1 24000 16960 IV
33 Og. lb. b. coli n/100 ml 13 600 11069,2 70000 40560 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.