Nysa Łużycka, ujście do Odry (m. Kosarzyn) - 1,0 km

NYSA ŁUŻYCKA 1,0 km  uj. do Odry, (m. Kosarzyn)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 13 0,2 12,1 22,5 22,2 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 13 3,2 11,18 31,8 21,75 II
3 Odczyn   13 6,4 7,2 8 6,4-7,8 II
4 Tlen rozp. mg O2/l 13 6,5 10,538 14,6 6,692 II
5 BZT5 mg O2/l 13 1,7 3,215 4,8 4,352 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 13 3 3,91 6,23 5,123 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 13 17 22,415 30,7 28,268 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 13 1,2 3,756 8,06 7,241 II
9 Amoniak mg NH4/l 13 0,18 0,417 0,837 0,796 II
10 Azot Kjeldahla mg N/l 13 0,45 1,764 3,24 3,048 IV
11 Azotany mg NO3/l 13 2,61 9,106 16,5 15,878 III
12 Azotyny mg NO2/l 13 0,013 0,044 0,095 0,089 II
13 Azot ogólny mg N/l 13 1,88 3,835 5,76 5,265 III
14 Fosforany mg PO4/l 13 0,08 0,139 0,19 0,184 I
15 Fosfor ogólny mg P/l 13 0,06 0,101 0,14 0,134 I
16 Przew. elektrol. uS/cm 13 336 418 547 507 II
17 Siarczany mg SO4/l 13 68,6 81,923 95,8 92,216 I
18 Chlorki mg Cl/l 13 20,5 28,508 37,3 36,724 I
19 Wapń mg Ca/l 13 31 45,973 56,2 54,472 II
20 Magnez mg Mg/l 13 3,4 7,623 15,1 12,028 I
21 Cynk mg Zn/l 13 0,0054 0,0159 0,0303 0,0277 I
22 Glin mg Al/l 4 0,027 0,289 0,526 0,526 IV
23 Kadm mg Cd/l 13 0,0001 0,00015 0,0002 0,0002 I
24 Mangan mg Mn/l 13 0,03 0,0838 0,17 0,1572 III
25 Miedź mg Cu/l 13 0,0013 0,0033 0,006 0,0053 I
26 Ołów mg Pb/l 13 nw 0,0006 0,0021 0,0014 I
27 Żelazo mg Fe/l 13 0,14 0,49 1,01 0,8948 III
28 Fenole lotne mg/l 4 0,002 0,0055 0,008 0,008 III
29 Ind.sap. fitopl.   3 0,005 1,298 2,01 2,01 III
30 Chlorofil "a" ug/l 8 0,9 12,475 31,2 31,2 III
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 13 500 2076,9 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.