Noteć powyżej Drezdenka - 38,0 km

NOTEĆ 38,0 km  pow. Drezdenka
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,2 10,6 21 20,9 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 9,17 17 17 II
3 Odczyn   12 7,7 8 8,1 7,7-8,1 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,62 10,223 13,91 6,847 II
5 BZT5 mg O2/l 12 1 2,083 3,9 3,414 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,6 6,283 7,7 7,7 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 24 29,708 41 37,976 IV
8 Amoniak mg NH4/l 11 0,026 0,093 0,279 0,279 I
9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,25 1,036 2,15 1,767 III
10 Azotany mg NO3/l 12 1,51 3,186 7,04 6,463 II
11 Azotyny mg NO2/l 12 0,039 0,057 0,089 0,08 II
12 Azot ogólny mg N/l 12 0,6 1,547 2,85 2,402 I
13 Fosforany mg PO4/l 12 0,074 0,181 0,314 0,287 II
14 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,093 0,169 0,246 0,233 II
15 Przew. elektrol. uS/cm 12 427 500 581 552 II
16 Kadm mg Cd/l 2 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
17 Rtęć mg Hg/l 2 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 I
18 Ind.sap. fitopl.   4 1,71 1,865 2,08 2,08 III
19 Chlorofil "a" ug/l 8 2,4 19,763 50,8 50,8 IV
20 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 1342,5 6200 4094 IV
21 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 230 14044,2 62000 40940 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.