Noteć w miejscowości Trzebicz - 27,3 km

NOTEĆ 27,3 km m. Trzebicz
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 11 0,2 11,1 20,5 20,5 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 11 3 7,18 12 12 I
3 Odczyn   11 7,8 8 8,1 7,8-8,1 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 11 6,4 10,183 15,75 6,4 II
5 BZT5 mg O2/l 11 0,9 2,055 3,8 3,8 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 11 4,2 6,191 9,4 9,4 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 11 19,8 29,627 41,5 41,5 IV
8 Amoniak mg NH4/l 11 0,021 0,079 0,245 0,245 I
9 Azot Kjeldahla mg N/l 11 0,33 0,901 2,06 2,06 IV
10 Azotany mg NO3/l 11 1,2 2,617 5,442 5,442 II
11 Azotyny mg NO2/l 11 0,039 0,053 0,079 0,079 II
12 Azot ogólny mg N/l 11 0,72 1,282 2,05 2,05 I
13 Fosforany mg PO4/l 11 0,082 0,178 0,29 0,29 II
14 Fosfor ogólny mg P/l 11 0,134 0,172 0,247 0,247 II
15 Przew. elektrol. uS/cm 11 426 499 568 568 II
16 Ind.sap. fitopl.   4 1,87 1,973 2,13 2,13 III
17 Chlorofil "a" ug/l 8 2,9 19,988 51,9 51,9 IV
18 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 230 2310 6200 6200 IV
19 Og. lb. b. coli n/100 ml 11 500 10436,4 23000 23000 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.