Noteć w miejscowości Santok - 0,5 km

NOTEĆ 0,5 km  uj.do Warty
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,2 10,5 21,1 20,9 I
2 Zapach (m.rozc.) Krotność 1 1 1 1 1 I
3 Barwa mg Pt/l 1 30 30 30 30 IV
4 Zawiesina ogólna mg/l 12 4 7,25 13 12,46 I
5 Odczyn   12 7,7 8 8,5 7,7-8,3 I
6 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,1 10,157 12,97 7,164 I
7 BZT5 mg O2/l 12 1,3 2,275 3,6 3,546 III
8 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,1 6,375 8,3 8,192 III
9 ChZT-Cr mg O2/l 12 21 29,842 40,3 37,654 IV
10 Ogólny węg. org. mg C/l 12 7,2 11,717 18 16,38 IV
11 Amoniak mg NH4/l 11 0,021 0,072 0,183 0,183 I
12 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,43 1,031 1,81 1,643 III
13 Azotany mg NO3/l 12 1,33 2,991 7,26 6,158 II
14 Azotyny mg NO2/l 12 0,033 0,05 0,082 0,072 II
15 Azot ogólny mg N/l 12 0,74 1,517 2,69 2,631 II
16 Fosforany mg PO4/l 12 0,093 0,178 0,273 0,273 II
17 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,108 0,15 0,28 0,226 II
18 Przew. elektrol. uS/cm 12 431 500 578 552 II
19 Subst. rozp. og. mg/l 12 226 346 399 397 II
20 Siarczany mg SO4/l 12 31 41,25 55 53,38 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 32,2 42,567 65,5 60,208 I
22 Wapń mg Ca/l 12 65,1 74,325 81,3 81,084 II
23 Magnez mg Mg/l 12 7,4 8,392 9,4 9,346 I
24 Fluorki mg F/l 12 0,14 0,248 0,3 0,289 I
25 Arsen mg As/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,021 0,038 0,051 0,051 I
27 Bor mg B/l 4 0,1 0,1 0,1 0,1 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004 I
30 Cynk mg Zn/l 4 0,02 0,02 0,02 0,02 I
31 Glin mg Al/l 4 0,015 0,02 0,024 0,024 I
32 Kadm mg Cd/l 5 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
34 Miedź mg Cu/l 4 0,0019 0,0058 0,0165 0,0165 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,002 0,002 0,002 I
36 Ołów mg Pb/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
37 Rtęć mg Hg/l 5 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 I
38 Selen mg Se/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 1 0,003 0,003 0,003 0,003 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,001 0,001 0,001 0,001 I
43 Ind.sap. fitopl.   4 1,76 1,895 2,05 2,05 III
44 Chlorofil "a" ug/l 8 2,4 20,813 55,6 55,6 IV
45 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 1020 6200 4094 IV
46 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 230 10327,5 23000 23000 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.