Lubsza, ujście do Nysy Łużyckiej - 0,5 km

LUBSZA 0,5 km  uj. do Nysy Łużyckiej, (m.Gubin)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,5 10,8 20,5 20,2 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 2,8 8,1 18 16,7 II
3 Odczyn   12 6,5 7,2 7,8 6,5-7,6 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 5,3 10,263 14,7 6,218 II
5 BZT5 mg O2/l 12 1,5 3,3 6,4 5,482 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,2 5,844 7,4 7,292 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 18,3 26,65 33,2 32,228 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 2,4 5,506 9,61 9,173 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,35 0,749 1,481 1,384 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,89 1,82 3,11 2,894 IV
11 Azotany mg NO3/l 12 2,831 5,364 11,06 10,726 II
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,013 0,066 0,115 0,106 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,005 2,968 4,7 4,484 II
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,07 0,231 1,39 0,747 IV
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,05 0,134 0,51 0,31 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 455 500 548 545 II
17 Siarczany mg SO4/l 12 84 97,35 121 120,46 II
18 Chlorki mg Cl/l 12 20,1 25,033 29,8 29,314 I
19 Wapń mg Ca/l 12 63,6 71,95 82 81,622 II
20 Magnez mg Mg/l 12 0,9 8,367 18,9 14,31 I
21 Cynk mg Zn/l 12 0,0062 0,0118 0,0263 0,022 I
22 Glin mg Al/l 4 0,012 0,087 0,123 0,123 II
23 Kadm mg Cd/l 12 nw 0,00016 0,0002 0,0002 I
24 Mangan mg Mn/l 12 0,05 0,2504 0,55 0,5014 IV
25 Miedź mg Cu/l 12 nw 0,0023 0,0043 0,0038 I
26 Ołów mg Pb/l 12 nw 0,0009 0,0027 0,0024 I
27 Żelazo mg Fe/l 12 0,17 0,95 2 1,8272 IV
28 Fenole lotne mg/l 4 0,002 0,003 0,005 0,005 II
29 Ind.sap. fitopl.   4 1,93 1,983 2,02 2,02 III
30 Chlorofil "a" ug/l 8 2,4 3,813 5,5 5,5 I
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 600 7625 24000 24000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.