Kwisa, ujście do Bobru (most w m. Trzebów) - 4,4 km

KWISA 4,4 km  uj. do Bobru, (most w m. Trzebów)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 2 9,5 18,5 18,2 I
2 Barwa mg Pt/l 12 10 19 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 1,8 7,72 23 21,27 II
4 Odczyn   12 5,4 6,8 7,6 5,9-7,5 IV
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,9 10,35 14,6 8,332 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,2 2,508 5 4,19 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 1,8 3,033 6,1 5,29 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 8,6 16,808 31,7 26,57 III
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 1,3 3,244 7,2 6,314 II
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,04 0,314 0,71 0,695 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,08 1,374 4,45 3,224 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 6,16 8,495 14 12,92 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,016 0,049 0,109 0,107 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,66 3,252 5,87 4,849 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,09 0,154 0,21 0,205 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,05 0,098 0,18 0,164 I
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 161 204 229 224 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 11 81 161 226 226 I
19 Siarczany mg SO4/l 12 34,4 42,075 49 48,622 I
20 Chlorki mg Cl/l 12 5,8 9,052 13,1 11,912 I
21 Wapń mg Ca/l 12 16,4 23,793 28,6 27,785 I
22 Magnez mg Mg/l 12 3,4 5,6 7,4 7,184 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,04 0,097 0,14 0,14 I
24 Arsen mg As/l 4 nw 0,01 0,028 0,028 III
25 Bar mg Ba/l 4 0,026 0,0315 0,042 0,042 I
26 Bor mg B/l 4 nw 0,04 0,087 0,087 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 3 nw nw nw 0 I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0001 0,0003 0,0004 0,0004 I
29 Cynk mg Zn/l 4 0,0091 0,0137 0,0201 0,0201 I
30 Glin mg Al/l 4 0,027 0,126 0,199 0,199 II
31 Kadm mg Cd/l 4 nw 0,00008 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 4 0,015 0,0638 0,11 0,11 III
33 Miedź mg Cu/l 4 0,0021 0,0029 0,0038 0,0038 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,0024 0,0042 0,0051 0,0051 I
35 Ołów mg Pb/l 4 nw 0,0004 0,0013 0,0013 I
36 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
37 Selen mg Se/l 3 nw 0,001 0,001 0,001 I
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,204 0,3285 0,41 0,41 III
39 Fenole lotne mg/l 1 0,008 0,008 0,008 0,008 III
40 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 nw nw nw 0 I
41 Ind.sap. fitopl.   4 1,83 1,95 2,06 2,06 III
42 Chlorofil "a" ug/l 8 1,1 4,163 7,6 7,6 I
43 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 2741,7 13000 9328 IV
44 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 500 3033,3 13000 9328 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.